Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của hệ thống KBNN vừa diễn ra, bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng Giám đốc KBNN, cho biết, hết tháng 6/2021, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát trên 419.000 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 39,4% dự toán của ngân sách nhà nước qua KBNN…

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Kho bạc Nhà nước cần tiếp tục siết chặt kỷ cương
Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VST
Nửa đầu năm nay, KBNN đã huy động được 141.493 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 40,4% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao (350.000 tỷ đồng); kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân là 12,19 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,26%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu Chính phủ là 8,82 năm.

“Về chi đầu tư, 6 tháng đầu năm nay, toàn hệ thống đã kiểm soát, giải ngân trên 132.000 tỷ đồng vốn thuộc kế hoạch năm 2021, đạt trên 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN. Lũy kế thanh toán vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là trên 17.000 tỷ đồng, bằng 25,8% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang...”, bà Huệ cho hay.

Nhìn nhận các công việc còn lại năm 2021 của hệ thống KBNN còn rất nặng nề, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính lưu ý KBNN tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; hoàn thiện, trình Bộ Tài chính để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, làm cơ sở cho việc định hướng, phát triển hệ thống KBNN trong giai đoạn tới. KBNN cũng cần chủ động triển khai nghiên cứu ngay các đề án lớn liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ; hiện đại hóa công nghệ thông tin; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, sớm hoàn thành mục tiêu hình thành KBNN số...

Liên quan đến triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính, cũng như kế hoạch mà ngành KBNN tập trung triển khai trong nửa năm còn lại của năm nay, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi cho biết, ngành sẽ xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách theo đúng kế hoạch của Bộ Tài chính, đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng và khả thi, đặc biệt là một số đề án quan trọng, như: Báo cáo quyết toán NSNN và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN; Báo cáo tiền khả thi Dự án xây dựng Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số để hướng tới hình thành KBNN số…

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Kho bạc Nhà nước cần tiếp tục siết chặt kỷ cương
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi cho biết, ngành sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, để đảm bảo hệ thống KBNN hoạt động an toàn, ổn định. Ảnh: VST

KBNN sẽ đề xuất các giải pháp để tham mưu với các cấp có thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nhiệm vụ huy động vốn và tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách và quản lý nợ công.

“Cùng với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN; tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo nhằm đảm bảo hệ thống KBNN hoạt động an toàn, ổn định...”, ông Chi cho hay./.