Chỉ thị nêu rõ, cần tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTG ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc triệt để những yêu cầu về hoạt động khai thác IUU

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017; trình hoặc sửa ngay các quy định liên quan đến chống, đánh bắt bất hợp pháp trong thời gian chờ Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của EC về khai thác IUU. Trình Chính phủ phê chuẩn việc gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp quốc, Hiệp định biện pháp các quốc gia có cảng của FAO; quy định về việc lắp đặt, quản lý và vận hành thiết bị đầu cuối của hệ thống giám sát tàu cá trên biển.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn II để giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển, chống khai tác IUU; quy định các cảng chỉ định cho phép tàu nước ngoài cập cảng, chuyển tải hàng thủy sản.

Đồng thời, chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đàm phán, đối thoại với EC; đảm bảo cung cấp, tiếp nhận thông tin đầy đủ, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về khai thác IUU, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV/2017. Ban hành các quy định về: tạm người việc đóng mới, nâng cấp tàu cá nghề lưới kéo và có chế độ kiểm soát đặc biệt đối với tàu lưới kéo; cấm mua bán vận chuyển mốt số đối tượng hải sâm liên quan đến đánh bắt bất hợp pháp tại vùng biển các nước; cần nghiên cứu để kiểm soát và quản lý chặt chẽ nghề lặn, đặc biệt là điều kiện hành nghề để đảm bảo an toàn lao động và liên quan đến khai thác các hải sản quý hiếm bị cấm khai thác.

Bên cạnh đó, cần ban hành kế hoạch tổng thể và chỉ đạo lực lượng kiểm ngư phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát và thanh tra hoạt động tàu cá khai thác hải sản trên biển và tại cảng cá theo quy định của EC (xử phát ở mức cao nhất đối với hành vi khai thác IUU). Đảm bảo thanh tra tại cảng ít nhất 20% sản lượng lên bến đối với cá ngừ, 5% sản lượng lên bến đối với sản phẩm khai thác; 10% sản lượng lên bến của tài vận cuyển nước ngoài nhập thủy sản nguyên liệu vào Việt Nam. Đông thời, công bố trứ lượng nguồn hải sản và tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phéo của nguồn lợi.

Ngày 25 hàng tháng, công bố công khai danh sách tàu cá và chủ tàu vi phạm khai thác IUU, cập nhật danh sách tàu cá và chủ tàu vi phạm khai thác IUU, cập nhật danh sách tàu cá, chủ tàu và địa phương có tàu cá vi phạm đặc biệt sau thời điểm ngày 23/10/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức lại hoạt động chứng nhận, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đảm bảo tính chính xác và kiểm tra chéo thông tin. Chủ trì, hướng dẫn các địa phương triển khai, thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam (VNFISHBASE) theo hướng tích hợp các thông tin về đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác, nhật ký khai thác và sản lượng lên bến để quản lý nghề cá và truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác.

Chủ trì xây dựng và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Hội, Hiệp hội ngành hàng tổ chức thực hiện chương trình truyền thông về khai thác IUU và kết quả khắc phục Thẻ vàng của Việt Nam một cách chủ động, tích cực. Chủ động phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội nghề các Việt Nam và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về khai thác IUU... Bên cạnh đó, tổ công tác 689TW chủ động làm việc với chủ tịch UBND tỉnh trọng điểm để xáy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển các nước để cảnh báo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh kịp thời.

Chỉ thị cũng yêu cấu các bộ: Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đồng thời, báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.