Ngày 17/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg.

Theo quyết định này, giá trị thực tế của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam để cổ phần hóa là gần 1.480,4 tỷ đồng, giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 1.368 tỷ đồng. Sẽ bán một phần vốn nhà nước hiện có tại tổng công ty.

Số vốn điều lệ của tổng công ty là 1.250 tỷ đồng, cổ phần nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ (63,75 triệu cổ phần), cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong tổng công ty chiếm 0,34 % vốn điều lệ (423.600 cổ phần) và cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường chiếm 48,66% vốn điều lệ (trên 60,82 triệu cổ phần).

Sau năm 2015, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện thoái vốn, Nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.

Đến thời điểm hiện tại, (cuối tháng 08/2015), để thúc tiến độ cổ phần hóa Tổng công ty này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký văn bản yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo khẩn trương thực hiện việc quyết toán, bàn giao vốn từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 202/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp, khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần dừng việc thoái vốn (nếu có) tại các công ty con, công ty liên kết.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bán hết phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần trong năm 2015 theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.