2016 là năm đu tiên Bc Liêu thc hin Ngh quyết Đại hi Đảng b tnh ln th XV và Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2016-2020, trong bi cnh kinh tế thế gii và trong nước còn nhiu khó khăn, sc mua tăng chm, th trường tiêu th cnh tranh ngày càng gay gt, phc tp, huy đng ngun lc phát trin còn hn chế. Bên cnh đó, tình hình hn hán, xâm nhp mn, nước bin dâng din ra phc tp hơn, nh hưởng ln đến sn xut nông nghip và đi sng ca nhân dân… Trước tình hình đó, được s ch đo kp thi ca Tnh y, s lãnh đo, điu hành sâu sát ca UBND tnh, s quan tâm trin khai thc hin nhim v ca các cp, các ngành và đng thun ca nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hi năm 2016 ca tnh tiếp tc n đnh và tăng trưởng.

Tăng trưởng kinh tế đt 5,38%

Năm 2016, tng sn phm trong tnh (GRDP) ước đt 22.888,8 t đng (theo giá 2010), tăng 5,38% so vi năm 2015. Trong đó: Khu vc nông nghip đt 10.019 t đng, tăng 2,3%; khu vc công nghip và xây dng 3.363 t đng, tăng 7,9%; khu vc dch v 9.104,4 t đng, tăng 8,2% so vi cùng k. Cơ cu kinh tế chuyn dch theo hướng tăng dn t trng công nghip và dch v: Khu vc nông nghip chiếm 44,5%, công nghip - xây dng chiếm 14,5% và dch v chiếm 39,4% trong GRDP. GRDP bình quân đu người ước đt 33,2 triu đng/người/năm.

Trong năm qua, tnh Bc Liêu tiếp tc quan tâm đu tư xây dng kết cu h tng và các d án đng lc; thc hin Ngh quyết s 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 ca Chính ph, UBND tnh đã thành lp t công tác ch đo đy nhanh gii ngân kế hoch vn đu tư năm 2016; các cp, các ngành t chc thc hin khn trương các th tc, h sơ đu tư; nht là các công trình trng đim như: D án cp đin nông thôn; đường Cao Văn Lu, cu Giá Rai mi, đường tnh ĐT.980 (đon Gành Hào - Giá Rai), đường tnh ĐT.977 Ging Nhãn - Gò Cát… Bên cnh đó, tnh đang hoàn chnh th tc chun b đu tư d án nâng cp và phát trin đô th vùng đng bng sông Cu Long - Tiu d án thành ph Bc Liêu, s dng ngun vn ca Ngân hàng Thế gii.

Tình hình thu hút đu tư được quan tâm và ch đo quyết lit; kp thi xây dng các chương trình hành đng trin khai thc hin 02 Ngh quyết ca Chính ph: Ngh quyết s 19-2016/NQ-CP v nhng nhim v, gii pháp ch yếu tiếp tc ci thin môi trường kinh doanh và Ngh quyết s 35/NQ-CP v h tr và phát trin doanh nghip đến năm 2020. Trong đó, đã t chc Hi ngh đi thoi doanh nghip vào ngày 12/8/2016 vi hơn 100 doanh nghiêp tham gia; ký Cam kết vi Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam v vic to lp môi trường kinh doanh thun li cho doanh nghip. Đẩy mnh vic thc hin ci cách hành chính, trng tâm là ci cách th tc hành chính theo hướng tinh gn, minh bch, công khai; t chc gp g, tiếp xúc nhà đu tư, kp thi tháo g nhng khó khăn vướng mc... môi trường đu tư, môi trường sn xut, kinh doanh trên đa bàn tnh ngày được ci thin và nâng lên.

Trong năm 2016, tnh đã cp 04 quyết đnh ch trương đu tư, vi s vn 283,8 t đng, cp Giy chng nhn đăng ký đu tư cho 11 d án, vi tng s vn là 602,6 t đng (tt c đu là các d án ca các nhà đu tư trong nước); trong đó, có 05 d án đu tư ngoài khu công nghip, vi tng s vn là 331 t đng; 06 d án trong khu công nghip Trà Kha, vi tng vn đu tư 271,6 t đng. Tng vn đu tư phát trin toàn xã hi đt 12.207 t đng, đt 98,4% kế hoch, tăng 12,2% so vi cùng k.

S doanh nghip đăng ký thành lp mi trong năm ước khong 250 doanh nghip, vi tng vn đăng ký 775 t đng. Tính đến cui năm 2016, theo h thng đăng ký doanh nghip quc gia, s doanh nghip trên đa bàn tnh có khong 1.972 doanh nghip, vi tng vn đăng ký 15.540 t đng.

Đối vi phát trin kinh tế tp th, các hp tác xã, t hp tác hot đng n đnh, phát huy tt vai trò h tr, hp tác vi nhau, đu tư m rng sn xut, kinh doanh, góp phn gii quyết tt vic làm cho thành viên và người lao đng ti đa phương. Ước năm 2016 thành lp mi 15 hp tác xã, 44 t hp tác, nâng tng s lên 103 hp tác xã, 850 t hp tác, tng s thành viên trong hp tác xã là 37.500 người. Thu nhp bình quân ca thành viên Hp tác xã 33,87 triu đng/năm, thành viên t hp tác là 33 triu đng/năm. Hot đng ca hp tác xã, t hp tác đa dng trên các lĩnh vc (nông nghip, công nghip - tiu th công nghip, vn ti, tín dng và lĩnh vc khác) đã và đang có nhng đóng góp quan trng v mt kinh tế - xã hi, góp phn gii quyết vic làm, to thu nhp n đnh cho người lao đng, h tr các gia đình gim nghèo.

Đời sng văn hóa - xã hi ngày càng nâng cao

Công tác qun lý, nâng cao cht lượng giáo dc, đào to được trin khai thc hin tích cc; các chương trình dy và hc thc hin theo đúng quy đnh ca B Giáo dc và Đào to; cht lượng giáo dc được nâng lên, kết qu xếp loi hc lc khá, gii cp hc trung hc cơ s, trung hc ph thông đu tăng so vi năm hc 2014 - 2015. K thi tt nghip trung hc ph thông quc gia năm 2016 din ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, vi kết qu đt được khá tt. Các trường đi hc, cao đng, trung cp chuyên nghip trên đa bàn tnh đã hoàn thành công tác tuyn sinh năm 2016 theo kế hoch. Công tác ph cp giáo dc, xóa mù ch tiếp tc được cng c, duy trì. Cơ s vt cht trường lp hc tiếp tc được quan tâm đu tư kiên c hóa. Đến nay, toàn tnh có 68% phòng hc kiên c; có 131/290 trường mm non, ph thông công lp đt chun quc gia, đt 45,2%, tăng 17 trường so vi cùng k.

Công tác chăm sóc, bo v sc khe nhân dân được quan tâm ch đo; các chương trình mc tiêu v y tế được trin khai tích cc; cht lượng dch v khám, cha bnh tng bước được ci thin. Quan tâm ch đo tích cc, đu tư xây dng cơ s y tế, hoàn thành đưa vào s dng: Bnh vin Đa khoa tnh (giai đon II), Bnh vin Đa khoa Thanh Vũ Medic II. Công tác y tế d phòng được tăng cường; các bnh dch lây và các bnh nguy him được theo dõi và kim soát cht ch, nên tình hình mc các bnh, dch lây và các bnh truyn nhim gim so vi cùng k, bnh st xut huyết, tay - chân - ming, viêm gan siêu vi có tăng nhưng được kim soát cht ch, không xy ra thành dch ln. Công tác qun lý an toàn v sinh thc phm được chú trng. Đến nay, chưa phát hin trường hp vi phm nghiêm trng v cht lượng v sinh an toàn thc phm và không xy ra trường hp ng đc thc phm.

Hot đng văn hóa, văn ngh, din ra sôi ni; các hot đng “Mng Đảng - Mng xuân” và chào mng các ngày l ln ca đt nước, đa phương đã to được sinh khí vui tươi, đáp ng nhu cu vui chơi, gii trí lành mnh trong qun chúng nhân dân. Đặc bit, tnh đã t chc thành công L hi “D c hoài lang” năm 2016, đăng cai Liên hoan đn ca tài t Nam B ba tnh Bc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau năm 2016 m rng, vi s tham gia ca 6 tnh, thành ph khu vc min Đông và Tây Nam b; thi tìm hiu v bn D c Hoài Lang, vng c, đn ca tài t, hò chèo ghe Bc Liêu, nói thơ Bc Liêu cùng nhiu hot đng ni bt khác...

Công tác gim nghèo và công tác bo tr xã hi được trin khai thc hin tích cc. Các chính sách h tr h nghèo, h cn nghèo như: Mua bo him y tế, h tr v nhà , h tr tin đin, h tr giáo dc - đào to và các chính sách đc thù khác tiếp tc phát huy tác dng. Bên cnh nhng chính sách chung, tnh đã trin khai thc hin tt mô hình phân công các cơ quan, đơn v cp tnh, cp huyn và vn đng các doanh nghip nhn h tr 4.060 h nghèo, góp phn gim 2% t l h nghèo trong năm. Các chính sách v tr giúp đi tượng có hoàn cnh khó khăn, chăm sóc người cao tui,… được thc hin đy đ, kp thi. Đến nay đã vn đng Qu Vì người nghèo - An sinh xã hi được 68,11 t đng, đt 56,76% kế hoch năm (kế hoch vn đng 120 t đng). T ngun qu trên, tnh đã xây dng được 01 trường tiu hc, 01 tuyến l và 13 cu giao thông nông thôn, 611 căn nhà đng đi, nhà tình thương.

Tuy nhiên, bên cnh kết qu đt được, tnh Bc Liêu vn còn nhng khó khăn, hn chế cn phi được quan tâm ch đo khc phc như tình hình hn hán, xâm nhp mn, nng nóng kéo dài đã làm thit hi v lúa, nuôi trng thy sn và dch bnh tăng nh hưởng đến quá trình sn xut, đi sng ca người dân. Hot đng thương mi ni đa vn còn yếu; h thng ch nông thôn ti mt s xã chưa có điu kin đ đu tư ci to nâng cp và xây dng mi; tình trng hàng gian, hàng gi, hàng kém cht lượng... vn còn din biến phc tp. Vic trin khai thc hin mt s d án đu tư xây dng cơ bn t ngun vn nhà nước không đm bo tiến đ, các văn bn hướng dn ca Trung ương cũng như vic trin khai công tác đu tư (c chun b đu tư ln thc hin đu tư) còn chm, đã nh hưởng đến tiến đ thi công và làm chm tiến đ gii ngân vn, nht là ngun vn Chương trình Mc tiêu Quc gia…

Mt s đnh hướng cho năm 2017

Năm 2017 ti đây, tnh Bc Liêu quyết tâm nâng cao cht lượng tăng trưởng và năng lc cnh tranh, gắn với tái cấu trúc kinh tế theo hướng nâng cao, chất lượng, hiệu quả, to s chuyn biến mi trong nông nghip, đy mnh thc hin liên kết sn xut, cánh đng ln, trin khai nhanh các bước xây dng Bc Liêu tr thành trung tâm ngành công nghip tôm c nước; tiếp tc cng c phát trin mnh du lch và công nghip, tiu th công nghip. Theo đó, tnh s thc hin đng b các gii pháp sau:

V kinh tế

- Phát trin nông nghip:

Tiếp tc đy mnh thc hin các nhim v, gii pháp tái cơ cu ngành nông nghip gn vi xây dng nông thôn mi, tp trung chuyn đi cơ cu sn xut nông nghip đ thích nghi và ng phó vi biến đi khí hu, nước bin dâng theo 03 Ngh quyết ca Tnh y đã ban hành.

Tp trung phát trin các đi tượng nuôi ch lc như: Tôm sú, tôm th chân trng, cua bin, nhuyn th…. Trong đó đc bit chú trng xây dng và trin khai thc hin Đề án “Khu nông nghip ng dng công ngh cao phát trin tôm Bc Liêu” và đnh hướng “xây dng Bc Liêu tr thành trung tâm ngành công nghip tôm c nước” theo Kết lun ca Th tướng Chính ph. Quan tâm h tr v quy hoch, k thut... cho các h nuôi tôm góp phn tăng năng sut, sn lượng nuôi.

T chc li ngành chăn nuôi, b trí vt nuôi theo li thế tng tiu vùng và nhu cu th trường; tng bước phát trin chăn nuôi tp trung gn vi các cơ s giết m, chế biến và x lý cht thi, đm bo an toàn thc phm và v sinh môi trường. Ch đng rà soát tình hình dch bnh trên các đa bàn trng đim chăn nuôi gia súc, gia cm, cơ s nuôi chim yến; không đ dch bùng phát và lây lan.

- Phát trin công nghip - xây dng:

Vn đng các doanh nghip đu tư m rng và hin đi hóa các cơ s sn xut, chế biến. To điu kin cho nhà đu tư đy nhanh tiến đ và đưa vào hot đng các d án trng đim v phát trin công nghip. Đầu tư cơ s h tng các khu, cm công nghip: Trà Kha, Láng Trâm, Ch Chí và tăng cường công tác xúc tiến đu tư vào khu, cm công nghip đã được quy hoch. Phi hp vi ngành đin đu tư lưới đin phc v sn xut và sinh hot ca người.

Tăng cường công tác qun lý, thc hin quy hoch, nht là qun lý quy hoch đô th, khu dân cư mi, quy hoch phát trin nông thôn. Tiếp tc hoàn thin các tiêu chí đô th ca th xã Giá Rai và thành ph Bc Liêu; mi gi đu tư các khu đô th mi nhm đáp ng nhu cu phát trin.

- Xut khu và phát trin các ngành dch v:

H tr doanh nghip m rng th trường xut khu hàng hóa; nâng cao hiu qu hot đng trang thông tin công thương trên Cng Thông tin đin t ca tnh; thc hin tt vic thu thp thông tin, phân tích, d báo tình hình th trường giúp các doanh nghip có thêm thông tin phc v hot đng sn xut, kinh doanh; tăng cường xúc tiến thương mi, qung bá thương hiu, gii thiu sn phm ca doanh nghip.

Tp trung trin khai đng b các bin pháp qun lý th trường; tăng cường công tác kim tra, kim soát th trường, v sinh an toàn thc phm, đm bo th trường phát trin lành mnh, cung cu hàng hóa n đnh, bo v quyn li người tiêu dùng.

Đẩy mnh vic gn kết các hot đng xúc tiến thương mi vi xúc tiến du lch và đu tư. Đa dng hóa các loi hình du lch, trong đó đy mnh loi hình du lch sinh thái, văn hóa - lch s, l hi; kêu gi các thành phn kinh tế trong và ngoài tnh đu tư khu, đim du lch; liên kết vi các đa phương hình thành mng lưới du lch trong ni vùng, mng lưới du lch quc gia.

- Huy đng vn đu tư phát trin; phát trin kinh tế tp th và kinh tế tư nhân:

Tích cc tranh th s quan tâm, h tr ca các B, Ngành Trung ương đ đu tư vào các d án đng lc phát trin kết cu h tng ca tnh. Đồng thi, nâng cao hiu qu s dng vn ngân sách nhà nước, phân b vn theo kế hoch đu tư công trung hn 05 năm phù hp vi kế hoch phát trin kinh tế - xã hi. Khai thác và s dng tt các ngun vn thu t qu đt, qu nhà thuc s hu ca Nhà nước.

Tăng cường qun lý nhà nước đi vi công tác thu hút, theo dõi các d án thu hút đu tư; nâng cao cht lượng hiu qu công tác xúc tiến đu tư; to điu kin cho các doanh nghip ch đng thc hin phương án tham gia hp tác, hi nhp kinh tế quc tế và gi vng các mi quan h vi các đi tác đã được thiết lp.

V văn hóa - xã hi

- Đẩy mnh xã hi hóa giáo dc, khuyến khích xây dng trường tư thc, nht là h mm non, mu giáo, trung hc ph thông và dy ngh. Thc hin có hiu qu Đề án dy hc ngoi ng trong các cơ s giáo dc trên đa bàn tnh Bc Liêu giai đon 2008-2020 và Quyết đnh s 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 ca Th tướng Chính ph phê duyt Đề án kiên c hóa trường, lp hc, nhà công v cho giáo viên giai đon 2014 – 2015 và l trình đến năm 2020.

Đẩy mnh vic trin khai hot đng dy hc phân hóa theo năng lc hc tp ca hc sinh. Nâng cao t l huy đng tr em đi hc đúng đ tui các cp hc; khc phc tình trng hc sinh b hc, nht là hc sinh vùng khó khăn, vùng đc bit khó khăn; duy trì t l đt chun ph cp giáo dc mm non cho tr 5 tui, ph cp giáo dc tiu hc và Trung hc cơ s.

- Tăng cường công tác bo v, chăm sóc và nâng cao sc khe nhân dân, tp trung quan tâm chăm sóc sc khe bà m, tr em. Tiếp tc trin khai các gii pháp nâng cao cht lượng dch v khám, cha bnh, to điu kin cho người dân tiếp cn các loi dch v y tế cht lượng cao, nht là người dân vùng khó khăn, vùng đc bit khó khăn, các đi tượng chính sách và người nghèo. Đẩy nhanh tiến đ thi công d án sa cha ci to Bnh vin Đa khoa Bc Liêu giai đon I; tp trung gim quá ti bnh vin tuyến tnh, đu tư trang thiết b y tế cho bnh vin tuyến huyn, tnh. Đồng thi, kiên quyết chn chnh và nâng cao y đc cho đi ngũ y, bác sĩ. Cng c và nâng cao hiu qu mng lưới y tế cơ s, y tế d phòng; ch đng phòng, chng dch bnh, không đ dch bnh xy ra trên đa bàn tnh. Tăng cường thc hin chính sách bo him y tế đm bo thc hin theo l trình Chính ph đ ra.

- Tăng cường công tác qung bá, xúc tiến và đào to, nâng cao nghip v du lch cho các cơ s du lch. To điu kin thun li đ mi gi các thành phn kinh tế đu tư khai thác các d án phát trin du lch, nht là các d án du lch ven bin, các d án khu vc Nhà Mát; nâng cao cht lượng và phát huy hiu qu các đim du lch đã được Hip hi Du lch Đồng bng Sông Cu Long công nhn. Phn đu xây dng thêm t 1 đến 2 đim sn phm du lch đc trưng được Hip hi Đồng bng sông Cu Long công nhn là đim du lch tiêu biu.

- Thc hin các chính sách gii quyết vic làm gn vi phát trin th trường lao đng. Chú trng gii quyết vic làm cho lao đng khu vc nông thôn; tp trung khc phc khó khăn và phát trin th trường xut khu lao đng. Thc hin tt chính sách tin lương, bo him xã hi, bo him tht nghip, xây dng quan h lao đng hài hòa trong các loi hình doanh nghip. Nâng cao năng lc qun lý nhà nước v giáo dc ngh nghip. Trin khai thc hin Đề án đu tư 5 ngh trng đim (K thut máy lnh điu hòa không khí, Đin công nghip, Công ngh ô tô, K thut xây dng và Công ngh thông tin) ca Trường Cao đng ngh Bc Liêu.

V bo v môi trường và ng phó vi biến đi khí hu

- Tăng cường kim soát ô nhim môi trường, nht là nhng nơi có nguy cơ gây ô nhim cao. Trin khai lng ghép các mc tiêu tăng trưởng xanh trong kế hoch phát trin kinh tế - xã hi. Đẩy mnh kim soát vic s dng các loi hóa cht, thuc bo v thc vt, phân bón hóa hc trong sn xut nông nghip và nuôi trng thy sn.

- Tăng cường ng dng công ngh thông tin trong d báo, cnh báo, điu tra, đánh giá ng phó vi biến đi khí hu. Nghiên cu, ng dng, chuyn đi cơ cu cây trng, vt nuôi phù hp vi điu kin ca biến đi khí hu, đc đim sinh thái ca tng vùng, tng khu vc; xây dng các phương án ch đng phòng, chng, gim thiu thit hi do thiên tai; tăng cường năng lc cho lc lượng phòng, chng lt bão và tìm kiếm cu nn các cơ quan, đơn v chc năng có liên quan và các đa phương nhm hn chế đến mc thp nht thit hi v người và tài sn do thiên tai gây ra./.