Cụ thể, theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của TKV, trong tháng 10/2023, toàn Tập đoàn đã sản xuất 2,86 triệu tấn than nguyên khai; than nhập khẩu đạt 660 ngàn tấn; tiêu thụ 3,95 triệu tấn than; đồng thời sản xuất 104 ngàn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, tiêu thụ 108 ngàn tấn; Amon Nitrat sản xuất 16 ngàn tấn, tiêu thụ 16,8 ngàn tấn. Tính riêng tháng 10, TKV cũng sản xuất, bán 890 triệu kWh điện; sản xuất 5,75 ngàn tấn tinh quặng đồng; 780 tấn kẽm thỏi; 6,5 ngàn tấn thuốc nổ...

Kết thúc 10 tháng năm 2023, Tập đoàn đã sản xuất 31,50 triệu tấn than nguyên khai, đạt 80,6% kế hoạch năm, bằng 94% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 40,24 triệu tấn, bằng 87% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ; trong đó, đáng chú ý than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 33,11 triệu tấn, đạt 86% kế hoạch, bằng 113% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 3,86 triệu tấn.

TKV vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 10 tháng, cung ứng than cho điện tăng 3,86 triệu tấn
TKV hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2023, trong đó cung ứng than cho điện tăng 3,86 triệu tấn so với cùng kỳ

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch. Cụ thể: Alumin quy đổi: 1,18 triệu tấn, đạt 91 % kế hoạch năm, bằng 96% so cùng kỳ; tinh quặng đồng: 80,07 ngàn tấn, đạt 79% kế hoạch năm và bằng 87% so cùng; đồng tấm: 25,64 ngàn tấn đạt 86% kế hoạch và bằng 102% so cùng kỳ;... Sản xuất 7,58 tỷ kWh điện, đạt 79% kế hoạch năm và bằng 110% so cùng kỳ.

Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 58,7 ngàn tấn, đạt 77% kế hoạch năm và bằng 92% cùng kỳ...

Những kết quả trên đã đưa doanh thu toàn Tập đoàn trong 10 tháng năm 2023 ước đạt 138,62 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 22,50 nghìn tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 15,9 triệu đồng/người/tháng.

Bước vào tháng 11/2023; TKV đặt kế hoạch sản xuất 2,76 triệu tấn than nguyên khai; 118 nghìn tấn Alumina; 2,2 nghìn tấn đồng tấm; 650 tấn kẽm thỏi; 980 triệu Kwh điện. Để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, TKV sẽ tiếp tục điều hành tiêu thụ than ở mức hợp lý, ưu tiên cung cấp than cho điện; thực hiện kế hoạch nhập khẩu than bổ sung; chủ động trong phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao; tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ./.