Xây dựng nên một trường phái ngoại giao độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"- mềm mại mà cứng cỏi, nhân ái mà quật cường…

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam" và "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc", được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức vào chiều nay (ngày 28/2).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người
Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao quán triệt nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam". Ảnh: nhandan.vn
Theo Ban Tổ chức, Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức đồng thời tại 416 điểm cầu, trong đó có 52 điểm cầu ở các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, 364 điểm cầu của các Đảng ủy kết nối đến cơ sở, với tổng số 18.319 đại biểu tham dự, trong đó có các đại biểu ở các đầu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Chiến lược phát triển…

Giới thiệu về cuốn sách: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội Luật quốc tế châu Á, chia sẻ, cuốn sách gồm hơn 800 trang tập hợp hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa với 3 phần: (1) Vai trò và đóng góp của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; (2) Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; (3) Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Liên quan đến xây dựng nên một trường phái ngoại giao độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", nội dung được báo cáo viên chia sẻ cho thấy, đó là một quá trình bổ sung, hoàn thiện lý luận liên tục của Tổng Bí thư.

Cụ thể, TS. Phạm Lan Dung cho biết, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 (năm 2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động đối ngoại đã làm nên nhiều thành tích vẻ vang, xây dựng nên một trường phái ngoại giao độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"- mềm mại mà cứng cỏi, nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người... thể hiện tâm hồn và khí phách của dân tộc Việt Nam…

Đến Hội nghị đối ngoại lần thứ nhất năm 2021, Tổng Bí thư đã cụ thể hóa hình tượng cây tre Việt Nam và bổ sung tính chất: Gốc vững, thân chắc và cành uyển chuyển. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, diễn ra trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết hình tượng cây tre Việt Nam trong cuốn sách gồm:

Vững ở gốc gồm 3 nội hàm: Một là kiên định nguyên tắc vì lợi ích quốc gia, dân tộc để phục vụ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; Hai hai, lấy thực lực làm gốc, lấy đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế để làm thế, lập thời; Ba là kiên định phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng soi đường.

Chắc ở thân có 3 nội hàm chính: Đó là sức mạnh đoàn kết, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và sự quản lý tập trung của nhà nước; sức mạnh của tính chính danh, chính nghĩa, phương pháp ứng xử nhân văn, có trước có sau, cách hành xử thượng tôn pháp luật và phù hợp với xu thế của thời đại.

Uyển chuyển ở cành: Uyển chuyển, phù hợp với những nguyên tắc của ngoại giao Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Theo TS. Phạm Lan Dung, cuốn sách đạt được 6 mục tiêu quan trọng như sau:

Thứ nhất, tổng kết và hệ thống hóa được sự phát triển về tư tưởng, lý luận của Đảng đối với công tác đối ngoại.

Thứ hai, cụ thể hóa bản sắc riêng của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam rất sinh động bằng hình ảnh cây tre Việt Nam.

Thứ ba, tổng kết các thành tựu lớn của công tác đối ngoại trong gần 80 năm qua, đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế và bài học lớn.

Thứ tư, đánh giá của Đảng ta về thời đại ngày nay, các xu thế lớn của thế giới, các cơ hội và thách thức cho Việt Nam.

Thứ năm, khẳng định quan điểm, lợi ích và tầm nhìn của Việt Nam trước những biến động của thế giới, định vị Việt Nam ở đâu.

Thứ sáu, chỉ rõ nhiệm vụ đối ngoại, ngoại giao trong thời gian gian tới.

Tổng Bí thư yêu cầu quán triệt tư tưởng dân là gốc

Giới thiệu nội dung cuốn "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cuốn sách dày 747 trang, thể hiện tư duy nhất quán của Người đứng đầu Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề xác định đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong mọi thời kỳ. Cuốn sách gồm 3 phần như sau:

Phần 1 tập hợp các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhiều sự kiện có nội dung về đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy chiến lược nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, trong đó Mặt trận tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân đoàn kết cùng với các tổ chức chính trị - xã hội vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung cuốn "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc". Ảnh: nhandan.vn

Phần 2 của cuốn sách viết về phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phần này cho thấy sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư đối với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta là tính cố kết cộng đồng, là tình đồng chí, nghĩa đồng bào, là tinh thần đại đoàn kết, hòa bình, hữu nghị với ý chí không có gì quý hơn độc lập, tự do và mong muốn xây dựng đất nước ta phồn vinh, nhân dân ta sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Để thực hiện được nhiệm vụ này, Tổng Bí thư đề nghị và yêu cầu quán triệt tư tưởng dân là gốc, lấy đó làm nền tảng cốt lõi trong hoạt động của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Phần 3 đề cập đến phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước… Tổng Bí thư luôn quan tâm đến các giới đồng bào, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài với tình cảm trân quý, đồng thời kêu gọi các giai cấp, giai tầng xã hội luôn luôn nêu cao tình thần yêu nước, truyền thống “Con lạc cháu hồng”, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

“Trong cuốn sách này, Tổng Bí thư nêu quan điểm: Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Quan điểm này cùng với tư duy nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc và những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần định hướng cho toàn Đảng về hệ thống chính trị; cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng văn minh, hạnh phúc…”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm. Ảnh: nhandan.vn

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú đối với công tác đối ngoại của Việt Nam và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm; đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất…/.