Đạt nhiều kết quả rất quan trọng…

Sáng nay (12/6), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Dự hội nghị tại các điểm cầu Trung ương và 67 điểm cầu trong toàn quốc có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương; 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có thành tích trong học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trong toàn quốc giai đoạn 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích sâu sắc Tư tưởng, Đạo đức và Phong cách Hồ Chí Minh
Điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối trực tuyến với Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị và Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích sâu sắc Tư tưởng, Đạo đức và Phong cách Hồ Chí Minh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được nhận thức, vai trò, sự quan tâm sát sao của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn chậm, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Vẫn còn có hiện tượng trông chờ, ỷ lại vào văn bản hướng dẫn của cấp trên, dẫn đến thụ động, thiếu sáng tạo. Việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, “làm theo” Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn hình thức. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới vi phạm các quy định của Đảng đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự…

Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo"

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Người đã đi xa, nhưng những di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại…”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại…”, Tổng Bí thư phân tích cụ thể về Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Như phân tích của Tổng Bí thư, Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, kế thừa những phẩm chất cao quý của chủ nghĩa cách mạng. Bác nói giản dị, rất dễ hiểu. Đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

“Cần là cần cù, chăm chỉ, tận tuỵ, hết lòng, hết sức vì công việc chung, vì nước vì dân.

Kiệm là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với của công.

Liêm là thanh liêm, giữ liêm sỉ, giữ danh dự, sống trong sạch, trong sáng.

Chính là chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, giữ sĩ khí của một người quân tử, của một người chính khách.

Chí công vô tư là làm việc vì sự nghiệp chung, không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng...”, Tổng Bí thư phân tích chi tiết.

Tổng Bí thư phân tích tiếp, Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng phải vì lợi ích của nhân dân, làm đầy tớ của nhân dân, chứ không phải làm quan nhân dân…

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức và Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo"...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích sâu sắc Tư tưởng, Đạo đức và Phong cách Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm…

Tổng Bí thư lưu ý, làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo". Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền"./.