Văn Bàn triển khai nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Huyện Văn Bàn tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Hoàn thành các chỉ tiêu 3 tháng đầu năm

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song toàn thể lãnh đạo và nhân dân huyện Văn Bàn đều đồng lòng quyết tâm, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản được duy trì và phát triển ổn định: công tác thu hoạch cây trồng vụ Đông, sản xuất vụ Xuân 2024 bảo đảm khung thời vụ; phát triển đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra; hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển; các nhà máy thủy điện hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp quý I/2024 ước đạt 86 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế thực hiện đến ngày 31/3/2024 đạt 86,8 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch tỉnh Lào Cai giao và bằng 104% so cùng kỳ...

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Huyện đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; tiếp tục rà soát, xây dựng “Đề án huyện Văn Bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2030”; chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Công tác lập quy hoạch, thẩm định và quản lý quy hoạch được Huyện tiếp tục quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện hiệu quả; hệ thống chính quyền, các ngành, đoàn thể được củng cố vững mạnh, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới; công tác quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững…

Văn Bàn triển khai nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư các dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc; việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu và xử lý trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất chưa đạt yêu cầu đề ra…

Triển khai nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế

Văn Bàn triển khai nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ông Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Mục tiêu cho các tháng tiếp theo, huyện Văn Bàn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục; chăm lo các hoạt động an sinh xã hội…

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ông Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện đề nghị tập trung vào các nhóm giải pháp sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp; ban hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; trong đó, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm (Bệnh viện đa khoa huyện; các công trình tại xã Nậm Chày...). Khẩn trương triển khai, hoàn thành phê duyệt các đồ án quy hoạch làm cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư./.