Phối hợp với Ngân hàng Thế giới triển khai xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045

Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15, Chương trình công tác của Viện và công văn số 10/CV-CĐBKHĐT ngày 26/01/2024 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, ngày hôm nay (ngày 4/4), Viện Chiến lược phát triển tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: ông Trần Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển; bà Phạm Lê Hậu - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện, Phó Trưởng ban Ban Tổng hợp.

Viện Chiến lược phát triển tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Ông Trần Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thu Trang

Trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược phát triển năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024 tại Hội nghị, ông Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Viện cho biết, kết quả công tác năm 2023, về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Viện đã: (1) Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Chủ trì lập Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Hoàn thành nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; (4) Hoàn thành xây dựng báo cáo: “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; (5) Hoàn thành đàm phán với Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam hoàn thiện nội dung Kế hoạch thúc đẩy kết nối Khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường”; (6) Tổ chức nghiên cứu và hoàn thành xây dựng Báo cáo cập nhật nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội năm 2022 được phân công tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ; (7) Phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) chuẩn bị xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045; (8) Thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; (9) Thực hiện các nhiệm vụ về phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô và các hoạt động chuyên môn khác.

Viện Chiến lược phát triển tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Theo ông Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Viện Chiến lược phát triển, năm 2023 Viện đã hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thu Trang

Về hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sỹ, Viện đã: (1) Hoàn thành nghiệm thu 7 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022, đồng thời triển khai nghiên cứu các đề tài năm 2023 với 10 đề tài cấp Bộ; (2) Hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia; (3) Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Điều tra, đánh giá hiện trạng hoạt động công nghiệp xanh: đề xuất hoàn thiện chính sách công nghiệp xanh để phục vụ xây dựng quy hoạch vùng hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam”; (4) Xuất bản sách, bài đăng tạp chí và tham luận hội nghị, hội thảo; (5) Tổ chức bảo vệ chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho 3 nghiên cứu sinh; báo cáo khoa học tại tổ bộ môn cho 4 nghiên cứu sinh; bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho 6 nghiên cứu sinh; làm thủ tục gửi luận án đến phản biện độc lập cho 6 nghiên cứu sinh; bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho 5 nghiên cứu sinh và tổ chức Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023.

Về hoạt động báo chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo được Hội đồng chức danh Giáo sư nâng lên 0,75 điểm khoa học; xuất bản được 36 kỳ tạp chí với chất lượng nội dung được nâng cao, phong phú…

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, ông Lê Quang Đạo cho biết, Viện tập trung: Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện Quy hoạch hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ sau khi đã được Hội đồng thẩm định thông qua; tiếp tục triển khai nghiên cứu Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các vùng động lực, phát triển các hành lang kinh tế ưu tiên”; tiếp tục phối hợp với một số địa phương hoàn thiện quy hoạch tỉnh; tiếp tục phối hợp với WB triển khai xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045…

Mong những kiến nghị của viên chức, người lao động của Viện sẽ được giải quyết trong năm 2024

Hội nghị đã nghe một số ý kiến về dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện được Viện trưởng Trần Hồng Quang tổng hợp; bà Phạm Lê Hậu - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện.

Ông Lê Quang Đạo, Chánh Văn phòng Viện đã trả lời các ý kiến, câu hỏi tập trung vào hai nhóm vấn đề chính: Kiến nghị về xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; Kiến nghị về công tác chuyên môn và chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Tường Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn những kiến nghị của viên chức, người lao động của Viện sẽ được Thủ tưởng đơn vị, các đồng chí lãnh đạo quan tâm để giải quyết trong năm 2024. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Viện báo cáo cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn của Viện...

Cùng với thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện, Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân của Viện nhiệm kỳ 2024 – 2025 và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Viện Chiến lược phát triển tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Ông Trần Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược phát trao phần thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích thi đua xuất sắc. Ảnh: Thu Trang

Hội nghị còn nhất trí tiếp tục thực hiện một số nội dung như: (1) Tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức, nhân sự của Viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện và Đề án vị trí việc làm trong giai đoạn mới; (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Viện, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật lao động; (3) Tăng cường nghiên cứu lý luận, phương pháp luận về chiến lược và quy hoạch; tăng cường tổ chức sinh hoạt khoa học, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học Viện, cũng như tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu của Viện; (4) Tổ chức lực lượng viên chức của Viện hợp lý để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu; (5) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị bên ngoài để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.../.