Nợ/vốn chủ sở hữu của Vingroup sẽ tăng lên 1,13 lần

Trong bức tranh tài chính của Vingroup, đến cuối năm 2020, Tập đoàn có vốn chủ sở hữu 79.804 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,99. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Vingroup là 1,22%. Nếu vay nợ thành công thêm 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Vingroup sẽ tăng lên mức 1,13. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cho năm 2021 chưa được Tập đoàn xây dựng, có thể do kế hoạch kinh doanh năm này chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã đề xuất và được cổ đông chấp thuận phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, sau đó niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Cổ đông theo đó cũng đã giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành trái phiếu theo phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc như quyết định nội dung chi tiết phương án phát hành, kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành; các nội dung liên quan đến việc phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm, giá, khối lượng phát hành, lãi suất, các chi phí liên quan đến việc phát hành, các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu); quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành trái phiếu thành công…

Theo Vingroup, trong 3 năm gần đây, Tập đoàn đã thực hiện phát hành trái phiếu trong nước với tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng, chưa phát hành trái phiếu quốc tế. Tất cả các trái phiếu nêu trên đều chưa đến hạn thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Vingroup cũng cho biết, trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinhomes niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (mã chứng khoán VHM) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành hoặc Vinpearl. Mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành nhằm (i) thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành trái phiếu; (ii) thanh toán gốc, lãi và khoản phải trả khác đến hạn của một số khoản nợ nước ngoài của tổ chức phát hành; (iii) thực hiện các dự án mà Vingroup là chủ đầu tư; (iv) tăng quy mô vốn hoạt động thông qua việc đầu tư, góp vốn vào công ty con; và (v) bổ sung vốn hoạt động kinh doanh chung. Thời gian phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2021, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn dự kiến 5 năm kể từ thời điểm phát hành theo phê duyệt của HĐQT. Lãi suất có thể là cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi theo phê duyệt của HĐQT. Dự kiến thanh toán lãi 6 tháng/lần, thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức thanh toán lãi và gốc sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa vào tình hình thị trường.

Trái phiếu thanh toán bằng USD, Vingroup tự tin kiểm soát rủi ro tỷ giá để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ

Mệnh giá trái phiếu dự kiến là 200.000 USD. Sau phát hành, trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và không được chào bán, niêm yết và giao dịch tại Việt Nam. Người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng trái phiếu của mình để thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu hiện hữu của Vinhomes với giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu do HĐQT quyết định.

Vingroup là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có phương châm hoạt động "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người"

Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật có thể mua trái phiếu này. Người sở hữu Trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại các trái phiếu vào cuối năm thứ 3 kể từ ngày phát hành.

Vì Trái phiếu được phát hành bằng USD, nên tất cả các khoản tiền mà Vingroup phải thanh toán liên quan tới trái phiếu cũng sẽ bằng USD. Sự biến động của tỷ giá VND và USD sẽ có ảnh hưởng đối với các khoản thanh toán lãi trái phiếu và các khoản mua lại trái phiếu. “Tổ chức phát hành sẽ chủ động giám sát biến động tỷ giá VND và USD và dòng tiền cũng như các nhu cầu vốn khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ đối với trái phiếu, kể cả khả năng tham gia các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong tương lai. Hiện tại, tổ chức phát hành tin rằng, mình có đầy đủ tiềm lực kinh tế và dòng tiền để thanh toán các khoản liên quan đến trái phiếu”, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết.

Trước khi đề xuất phát hành trái phiếu quốc tế, ngày 11/3/2021, Vingroup đã công bố việc phát hành thành công 2.860 tỷ đồng trái phiếu trong nước, nâng tổng nợ của Vingroup lên con số 83.345 tỷ đồng, trong đó có 52.682 tỷ đồng nợ dài hạn. Tại thời điểm này, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của Vingroup là 104%. Được biết, Vingroup là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có phương châm hoạt động "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người"./.