Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, qua theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn Tỉnh thời gian qua cho thấy: Nhìn chung các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả chấm điểm theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho thấy điểm số: Công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng, số hóa hồ sơ của một số cấp, ngành trên địa bàn Tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh
Vĩnh Phúc chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết TTHC ở cấp, ngành mình, trong đó chú ý việc: Công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng, số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về tiện ích, lợi ích của việc nộp hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND Tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về kết quả giải quyết TTHC ở cấp, ngành mình.

UBND Tỉnh giao Văn phòng UBND Tỉnh hàng tháng tổng hợp kết quả, đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các tiêu chí tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để công khai tại Hội nghị hành chính UBND Tỉnh, Cổng dịch vụ công của Tỉnh và Cổng thông tin giao tiếp điện tử Tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra đột xuất kết hợp với kiểm tra công vụ về tổ chức, hoạt động một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, để tham mưu chỉ đạo, kết luận, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các sai phạm, tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và công khai kết quả kiểm tra, xử lý sai phạm trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh.

Cùng với đó, giao Sở Nội vụ hàng năm xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị./.