"Đảng ta luôn xác định, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị...", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023), do đơn vị này tổ chức hôm nay (ngày 24/3), theo nhandan.vn.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm sức mạnh của đất nước
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam cần tiếp tục chủ động và làm tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách (ảnh: nhandan.vn)

"Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam cần tiếp tục chủ động và làm tốt nhiệm vụ tham mưu; tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức.", Tổng Bí thư gợi mở.

Theo ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đến nay, đã tập hợp được hơn 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã tập hợp được 156 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc, thành lập gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Mỗi năm Liên hiệp triển khai khoảng 500 - 600 nhiệm vụ; trong 5 năm qua đã tư vấn, phản biện được khoảng 3.000 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ...

Cũng theo Tổng Bí thư, Liên hiệp cần có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới...

Tổng Bí thư đề nghị, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương tới địa phương cần tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động và đóng góp cho sự phát triển nước nhà. Đảng đoàn và các cấp uỷ Đảng tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho trí thức truyền bá kiến thức, hướng dẫn quần chúng nhân dân tiến quân vào khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức hội thành viên phải chủ động, năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú gắn với chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của ngành, khu vực và cả nước, thu hút ngày càng đông các hội viên tham gia.

Tổng Bí thư yêu cầu Liên hiệp làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức.../.