Cập nhật ngày 25/11/2015 - 18:38:21

           

Cần chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ riêng cho DNNVV

- Bởi, khối doanh nghiệp này không có năng lực R&D và cũng không đủ năng lực tài chính để làm được điều này như các doanh nghiệp lớn.

Đây là nhn đnh ca bà Nguyn Th Tu Anh, Phó Vin trưởng Vin Nghiên cu Qun lý Kinh tế Trung ương (CIEM) ti hi tho “Chính sách và các mô hình h tr doanh nghip đ hp tác nghiên cu và áp dng chuyn giao công ngh thc hin chiến lược công nghip hóa trong khuôn kh hp tác Vit Nam – Nht Bn”, do CIEM phi hp cùng Đi s quán Nht Bn t chc ngày 25/11/2015.

Phát biu ti hi tho, ông Ngô Minh Tun, Phó Trưởng ban Chính sách Dch v công, CIEM cho biết, thi gian qua, Chính ph đã ban hành nhiu chính sách v chuyn giao công ngh, như: Lut Chuyn giao Công ngh (2006); Lut Khoa hc công ngh (2013); Lut Công ngh cao (2008)... Các chính này đã to được mt s kết qu, như: to cơ chế, th chế cho các t chc, cá nhân chuyn giao công ngh thông qua Qu H tr đi mi công ngh quc gia, h tr doanh nghip nhp khu công ngh, chuyn giao công ngh nước ngoài thông qua chính sách ưu đãi v thuế.

Tuy nhiên, bên cnh nhng đim đt được, chích sách chuyn giao công ngh vn còn nhng mt tn ti, khiến chuyn giao công ngh gia các vin, trường và doanh nghip; doanh nghip trong nước và doanh nghip nước ngoài còn yếu.

                              Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam còn rất thấp 

Đng tình vi ý kiến trên, bà Nguyn Th Tu Anh ch rõ nhng đim còn tn ti trong chính sách chuyn giao công ngh. Đu tiên là thiếu chính sách khuyến khích vic chuyn giao công ngh trong nước, đc bit là vic chuyn giao công ngh gia các vin, trường và doanh nghip. Tiếp đó, các chính sách v chuyn giao công ngh còn chng chéo, xé l, không nht quán. Đơn c như: Lut Khoa hc Công ngh năm 2013 quy đnh v s hu kết qu nghiên cu; Lut Đu tư thì thm đnh công ngh nhp khu... Cui cùng là các vn đ v cơ chế giám đnh công ngh, quyn s hu và quyn s dng kết qu công ngh... cũng vn chưa được quy đnh rõ ràng.

Theo Phó Vin trưởng CIEM, nhng tn ti này là mt trong nhng nguyên nhân khiến vic chuyn giao công ngh Vit Nam vn còn rt thp. Thng kê cho thy, B Khoa hc và Công ngh mi ch cp được 270 hp đng chuyn giao công ngh, trong đó 232 là hp đng thuc d án FDI.

Theo đó, đ tăng cường chuyn giao công ngh, bà Tu Anh cho rng, cn nhanh chóng hoàn thin khung pháp lý v chuyn giao công ngh. Trong đó, đi vi các doanh nghip nh và va cn có các chính sách h tr riêng trong vn đ tiếp thu, ci tiến và chuyn giao công ngh, bi khi doanh nghip này không có năng lc R&D và cũng không đ năng lc tài chính đ làm được điu này.

Đi din cho cơ quan thuế, ông Nguyn Văn Phng, V trưởng V Qun lý thuế doanh nghip ln, Tng cc Thuế cho rng, cn thng nht quan đim ưu đãi trong chiến lược phát trin khoa hc công ngh ca đt nước, trên cơ s đó thiết kế các bin pháp ưu đãi mang tính dài hn nhm sa đi, b sung kp thi h thng pháp lut v thuế, v khoa hc công ngh và chuyn giao khoa hc công ngh. Trong đó, ưu đãi v thuế là bin pháp có tác đng rt tt, nhưng cn thiết phi xác đnh đúng đi tượng ưu đãi đ tránh vic li dng, bi chuyn giao công ngh rt đa dng và không d trong vic đnh giá công ngh./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan