Nhng năm qua ngành Nông nghip Vit Nam có s chuyn mình rt mnh m. T mt đt nước thiếu lương thc, ngày nay chúng ta là mt trong nhng nước xut khu lương thc, thc phm ln trên thế gii. Nông nghip phát trin đã đem li thu nhp ngày càng tăng cho bà con nông dân, to điu kin ci thin đi sng c v vt cht và tinh thn. B mt nông thôn đã có nhiu đi thay, đi sng ca nông dân đã được ci thin rt nhiu.

Trong 5 năm va qua (2010-2015), nhng ch trương, đường hướng, gii pháp ca Ngành đã được xác đnh rõ và bước đu bt tay vào đ thc hin nhng gii pháp đó. Đã to ra mt nhn thc chung trong xã hi và đt được kết qu trong giai đon này như sau:

Mt là, xây dng nông thôn mi đã tr thành phong trào rng khp trong c nước, được c h thng chính tr và người dân đng tình hưởng ng. Vi nhiu cách làm sáng to, nhiu ngun lc đã được huy đng đ xây dng nông thôn mi, nh đó din mo ca nhiu vùng nông thôn nước ta đi mi, đi sng tinh thn và vt cht ca người dân được nâng lên. Đến cui năm 2015 có khong 1.500 xã và 9 huyn, th xã đt chun nông thôn mi.

Hai là, kim ngch xut khu nông sn đt trên 30 t USD vào năm 2014 là du n tăng trưởng ngon mc ca Ngành Nông nghip và Phát trin nông thôn trong điu kin thi tiết din biến phc tp; th trường xut khu nông sn khó khăn, sc mua gim… Vit Nam đã tr thành nước xut khu nông sn ln trên thế gii vi 10 loi nông sn xut khu đt kim ngch hơn 1 t USD/năm.

Ba là, hình nh nhng cán b kim ngư anh dũng đu tranh trên bin đã khích l lòng yêu nước, ý chí qut cường ca dân tc trong cuc đu tranh bo v bin đo ca T quc. Dù mi được thành lp (11/2012) nhưng Kim ngư Vit Nam đã khng đnh trng trách ln trong vic tham gia thc thi pháp lut trên bin, tích cc giúp đ và h tr cho ngư dân vươn khơi.

Bn là, tái cơ cu ngành nông nghip được trin khai thc hin trên cơ s phát huy li thế ca c nước và mi đa phương gn vi th trường trong nước và xut khu. B Nông nghip và Phát trin nông thôn đã phê duyt 24 quy hoch phc v tái cơ cu. Trong đó, có 17 quy hoch trên phm vi c nước và 07 quy hoch khu vc, vùng, đa bàn c th… góp phn quan trng duy trì, phát trin sn xut, kinh doanh và tăng trưởng ca toàn Ngành.

Năm là, gi n đnh 3,8 triu ha đt trng lúa là ch trương ln trong nông nghip được Quc hi thông qua nhm đm bo an ninh lương thc cũng như sinh kế ca nông dân. Nh đó, li thế v cây lúa tiếp tc được phát huy và có nhiu chính sách mi ra đi nhm h tr và nâng cao đi sng người trng lúa.

Sáu là, Thông tư liên tch s 14 v “kin toàn t chc b máy hành chính” trong Ngành Nông nghip và Phát trin nông thôn đã xác đnh rõ chc năng, nhim v ca các t chc thuc h thng, đm bo công tác ch đo, điu hành t Trung ương đến đa phương được thông sut, hiu lc, hiu qu, phù hp vi ch trương ci cách hành chính Nhà nước, ci cách công v ca Chính ph.

By là, hơn 2,7 t USD huy đng ngun vn ODA trong nông nghip, nông thôn là mc k lc trong 05 năm qua. T ngun vn này, nhiu công trình thy li, giao thông nông thôn… được xây dng, nâng cp, sa cha, qua đó góp phn phát huy ni lc trong nước và tăng v thế ca ngành nông nghip trên trường quc tế.

Tám là, nông nghip công ngh cao đã tr thành “làn sóng mi” trong lĩnh vc sn xut nông nghip. Vi tim lc v vn, kinh nghim thương trường, các doanh nghip ln tp trung đu tư vào nông nghip công ngh cao đang to ra nhng sn phm cht lượng, được kim soát an toàn thc phm theo chui, bước đu cnh tranh được vi hàng hóa nhp ngoi và hướng ti xut khu.

Chín là, mt nhim kỳ Quc hi thông qua nhiu b lut nht v lĩnh vc nông nghip. Vic thông qua Lut Phòng chng thiên tai, Lut Bo v và kim dch thc vt, Lut Thú y đã to ra mt khuôn kh pháp lý thng nht, th chế hóa các ch trương, đường li, chính sách ca Đng, Nhà nước, đng thi tăng cường công tác qun lý Nhà nước v các lĩnh vc này.

Mười là, chi tr dch v môi trường rng là chính sách có hiu qu rõ rt nht đi vi vic bo v và phát trin rng hin nay. Khi chính sách đi vào cuc sng đã nâng din tích rng được bo v t 2,8-3,37 triu ha. Đng thi, to ra ngun tài chính bn vng, góp phn n đnh đi sng ca người làm ngh rng, đc bit là đng bào các dân tc ít người các vùng min núi.

Mc dù đã đt được nhng thành tu to ln, song ti bui L Mít tinh K nim 70 năm ngày truyn thng ca Ngành, B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Cao Đc Phát, cho rng bước sang giai đon mi 2015-2020 và nhng năm tiếp theo, nhim v ca Ngành hết sc nng n vi nhiu khó khăn, thách thc trong thi kỳ hi nhp quc tế ngày càng sâu rng, tác đng ca biến đi khí hu ngày càng rõ nét, mnh m.

Vì vy, đ tiếp tc thc hin thng li nhng mc tiêu ngh quyết ca Đng v nông nghip, nông dân, nông thôn, Ngành Nông nghip và Phát trin nông thôn phi phn đu đt và vượt mc tiêu đ tăng trưởng bn vng, cht lượng, tiếp tc góp phn ci thin nhanh điu kin sng ca dân cư nông thôn...