Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất xin ý kiến trình Chính phủ, thì từ ngày 01/07/2018, sẽ có 8 đối tượng.được điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018.

8 đối tượng đó gồm:

(1) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg, ngày 16/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng từ ngày 01/07/2018

(2) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 /10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, ngày 04/08/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg, ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP, ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT, ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

(5) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

(6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, ngày 20/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

(7) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

(8) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Hiện nay, các đối tượng này đang hưởng mức lương và trợ cấp theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP. Tức là từ 15/8/2017, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của 8 nhóm đối tượng trên cũng đã tăng thêm 7,44% (so với tháng 6/2017). Như vậy, so với mức tăng của năm 2017, thì mức tăng năm 2018 thấp hơn.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, kinh phí điều chỉnh năm 2018 đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; người hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo. Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 06/2018 ước tính là 1,224 triệu người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2018 (6 tháng) là 566 tỷ đồng.

Kinh phí điều chỉnh đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP do quỹ bảo hiểm bảo đảm. Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 6/2018 ước là 1,863 triệu người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2018 (6 tháng) là 9.110 tỷ đồng.

Kinh phí điều chỉnh đối với quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Kinh phí điều chỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT, ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng thì kinh phí điều chỉnh được tổng hợp từ nguồn kinh phí địa phương.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV, sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tức tăng 90.000 đồng/tháng.

Cũng từ 1/7/2018, thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở./.