UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu xây dựng đề cương báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030
Các chỉ tiêu trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang tới 2030 tầm nhìn 2050 (Nguồn: Báo Bắc Giang)

Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch Tỉnh nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện các nội dung công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Tỉnh trong việc điều chỉnh Quy hoạch; phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Theo đó, điều chỉnh các nội dung Quy hoạch Tỉnh đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch ngành quốc gia (toàn bộ các quy hoạch theo Luật Quy hoạch, kể cả quy hoạch đang lập, yêu cầu phải hoàn thành trước 31/12/2023 theo Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ), Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 vào Quy hoạch Tỉnh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các nội dung khác trong Quy hoạch Tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, liên kết giữa sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với nội dung Quy hoạch Tỉnh theo quy định (không điều chỉnh nội dung, dự án trong Quy hoạch Tỉnh không liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã).

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh), điều phối toàn bộ hoạt động điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, nội dung điều chỉnh quy hoạch. Tham mưu chuẩn bị các nội dung để báo cáo các cấp, các ngành theo Kế hoạch này. Tham mưu xây dựng đề cương (làm cơ sở để cho các sở, ban, ngành, địa phương) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức nghiên cứu, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu, sơ đồ, bản đồ có liên quan phục vụ việc tổ chức xây dựng báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Xây dựng Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch ngành; chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ các nội dung điều chỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến chuyên môn của cơ quan, đơn vị đối với hồ sơ dự thảo của Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng và thời gian thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia, các nhà khoa học... là các đối tượng được tham vấn trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Trước đó, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022./.

Bắc Giang cần tiếp tục coi cải cách hành chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt Đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp Đến năm 2030, Bắc Giang đảm bảo thông suốt toàn bộ mạng lưới giao thông