Theo Thông tư, giá dịch vụ khám chữa bệnh, bao gồm: giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật. Trong đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện bao gồm 4 yếu tố: Chi phí trực tiếp (thuốc dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ; Chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; Chi phí tiền lương. Tuy nhiên, hiện nay mới tính 3 yếu tố (chưa tính phụ cấp và tiền lương).

Thông tư nêu rõ, từ tháng 3/2016, viện phí mới chỉ cộng thêm chi phí phụ cấp trực và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật. Còn từ tháng 7/2016, viện phí sẽ đưa thêm chi phí tiền lương vào trong giá viện phí. Cụ thể, từ ngày 01/03, giá dịch vụ khám bệnh ở bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I là 20.000 đồng, hạng II là 15.000 đồng, hạng III là 10.000 đồng, hạng IV là 7.000 đồng và khám chuyên gia là 200.000 đồng. Từ ngày 01/07 khi tính đủ 4 yếu tố, tiền khám bệnh tương đương giữa các hạng bệnh viện là 39.000 đồng - 35.000 đồng - 31.000 đồng - 29.000 đồng. Ngoài ra, giá dịch vụ ngày giường bệnh áp dụng từ 01/03 từ 31.000 đến 354.000 đồng tùy hạng bệnh viện và từ ngày 01/07 giá dịch vụ từ 108.000 - 677.000 đồng.

Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Giá, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương kể từ ngày 1/3/2016./.