Đây là các quy đnh nhm c th hóa các quy đnh ti Điu 125, 126 Ngh đnh s 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Đu thu v la chn nhà thu và Điu 95, 96 Ngh đnh s 30/2015/NĐ-CP, ngày 17/03/2015 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Đu thu v la chn nhà đu tư.

Theo đó, vic kim tra hot đng đu thu được thc hin theo cơ chế đc lp và phi hp gia các cơ quan có thm quyn kim tra được quy đnh ti khon 3, Điu 125 Ngh đnh 63/2014/NĐ-CP, đm bo tránh chng chéo, trùng lp khi thc hin kim tra.

B Kế hoch và Đu tư ch trì, t chc kim tra hot đng đu thu trên phm vi c nước. S Kế hoch và Đu tư chu trách nhim giúp UBND cp tnh ch trì, t chc kim tra hot đng đu thu ti đa phương.

D tho quy đnh rõ, thi gian kim tra trc tiếp ti cơ s ca mt đơn v được kim tra không quá 05 ngày làm vic. Trong thi hn ti đa là 30 ngày k t ngày kết thúc kim tra trc tiếp ti cơ s ca đơn v được kim tra, Đoàn kim tra phi có Báo cáo kim tra.

Trường hp có hành vi vi phm pháp lut v đu thu, tuỳ theo mc đ vi phm, người đng đu cơ quan có thm quyn kim tra quyết đnh bin pháp x lý ngay trong Kết lun kim tra hoc ch đo vic chuyn h sơ, tài liu cho cơ quan thanh tra hoc cơ quan điu tra đi vi trường hp cu thành ti phm quy đnh ti Điu 222 B lut Hình s đ x lý theo quy đnh.

Trên cơ s kết lun kim tra, người đng đu đơn v được kim tra ch đo đơn v được kim tra thc hin kết lun kim tra theo hướng: Khc phc ngay đi vi nhng tn ti, sai sót có th khc phc được trong d án, gói thu đang thc hin; Chn chnh hot đng đu thu đi vi các d án, gói thu khác; Báo cáo danh sách các t chc, cá nhân có liên quan đã b x lý theo quy đnh ca pháp lut trong trường hp có hành vi vi phm pháp lut v đu thu; Báo cáo phn hi v tình hình thc hin kết lun kim tra gi cơ quan có thm quyn kim tra trong thi hn quy đnh ti kết lun kim tra.

Bên cnh đó, d tho cũng nêu rõ cơ chế x lý đi vi vic không thc hin kết lun kim tra. Theo d tho, t chc, cá nhân thuc đơn v được kim tra và t chc, cá nhân liên quan có trách nhim thc hin kết lun kim tra mà không thc hin hoc thc hin không đy đ, không kp thi thì tùy theo tính cht, mc đ vi phm mà b x pht vi phm hành chính, x lý k lut hoc truy cu trách nhim hình s trong trường hp cu thành ti phm theo quy đnh ca pháp lut v hình s; nếu gây thit hi thì phi bi thường theo quy đnh ca pháp lut./.