Ngày 14/8/2023, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Toàn cảnh Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Trung

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai các bước thuộc quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV. Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã phổ biến mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như danh sách nhân sự được giới thiệu quy hoạch để Hội nghị cùng thảo luận, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, các cán bộ chủ chốt đã tiến hành nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu để chọn giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sau Hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện quy trình các bước tiếp theo và đã thông qua nhân sự giới thiệu quy hoạch để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ảnh: MPI

Sau khi nghe giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu để chọn giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau Hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện quy trình các bước tiếp theo và đã thông qua nhân sự giới thiệu quy hoạch để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.