Phát biu ti hi ngh, đng chí Tng Quc Đt, Chánh Văn phòng B cho biết, vi chc năng là cơ quan tham mưa tng hp v chiến lược, kế hoch phát trin kinh tế - xã hi, trong 2015, B đã đoàn kết, tp trung sc lc, trí tu đ hoàn ln khi lượng công vic v nhim v chính tr được giao, góp phn không nh vào hiu lc, hiu qu trong ch đo điu hành ca Chính phủ.

V xây dng cơ chế chính sách và các văn bn quy phm pháp lut cơ bn đã th chế hóa được mc đích chính tr ca Đng và Nhà nước, năm 2015, B đã tham gia xây dng văn kin đi hi Đng ln th XII, ch trì xây dng báo cáo kinh tế Vit Nam năm 2035, trin khai xây dng 129 đ án, báo cáo v các cơ chế chính sách và các văn bn quy phm pháp lut, như: hai d án lut, nhiu ngh quyết thông tư... Nhng văn bn này góp phn tích cc vào tăng cường hiu qu qun lý nhà nước, đơn gin hóa th tc hành chính, tng bước hoàn thin h thng pháp lut.

Trong công tác tham mưu tng hp v chiến lược, kế hoch phát trin kinh tế - xã hi, điu hành kế hoch, Bộ đã tích cc, kp thi, đúng hướng. Năm 2015, B đã tình Chính ph kp thi ch đo điu hành, trin khai xây dng kế hoch phát trin kinh tế - xã hi và vn đu tư phát trin năm 2016, cũng như trung hn 2016-2020, son tho nhiu đ án, báo cáo quan trng, d toán ngân sách năm 2015 và phân b ngân sách...

B đã tng hp hoàn chnh văn bn tr li hàng trăm câu hi ca c tri cho các đi biu Quc hi, chun b mt s ni dung bài phát biu và gii trình ti Quc hi.

Công tác đu tư phát trin và tái cơ cu đu tư công, hoàn thin cơ chế chính sách pháp lut ca đu tư công, trin khai kế hoch đu tư công 2015 và công tác qun lý vn đu tư phát trin. B đã xây dng báo cáo góp phn tái cơ cu kinh tế trong lĩnh vc đu tư công doanh nghip nhà nước và h thng ngân hàng. Ch trì xây dng báo cáo trình Chính ph ban hành ngh quyết phân b vn trái phiếu Chính ph d phòng 2012-2015, ngh quyết v điu chnh kế hoch vn đu tư phát trin năm 2015...

Trong năm 2015, nhim v v tái cơ cu đu tư công tiếp tc tp trung vào vic xây dng hoàn thin th chế đu tư công, chuyn đi t hình thc lp kế hoch hàng năm sang trung hn, tăng cường có các bip pháp x lý n đng xây dng cơ bn, các bin pháp thanh tra và giám sát trong các khâu ca đu tư công, khc phc cơ bn được các tn ti, hn chế kéo dài trong nhiu năm, đng thi kim soát cht ch các khon n đng xây dng cơ bn, góp phn nâng cao hiu qu s dng vn đu tư công...

Tuy nhiên, bên cnh các thành tu tích cc, thì vn còn nhng đim hn chế sau: Công tác phi hp gia các đơn v trong B và gia các b vi nhau, chưa nhp nhàng, thiếu thông tin; công tác xây dng văn bn quy phm pháp lut còn chm tiến đ...

Năm 2016 là năm đu trin khai Ngh quyết Đi hi Đng ln th XII có ý nghĩa quan trng trong chiến lược phát trin kinh tế 2011-2020, vì thế, B s tp trung ch đo các vn đ sau đây:

Th nht, nghiên cu quán trit Ngh quyết Đi hi Đng toàn quc ln th XII, tp trung rà soát sa đi các lut, ngh đnh và thông tư có liên quan theo chc năng, nhim v được giao.

Th hai, t chc thc hin tt kế hoch đu tư công năm 2016 theo quy đnh ca lut đu tư công và ngh quyết ca Quc hi, tăng cường qun lý đu tư công, tăng cường kim tra hướng dn các b, ngành, Trung ương và đa phương trong vic phân b qun lý, s dng vn đu tư phát trin và trái phiếu chính ph, ODA, FDI…

Th ba, theo dõi, rà soát tình hình, tiến đ gii ngân các chương tình, d án s dng vn ODA, nâng cao năng lc d báo các ch tiêu kinh tế vĩ mô, phân bit giàu nghèo, phi hp vi cơ quan trung ương và đa phương trong vic tái cơ cu nn kinh tế giai đon 2016-2020, tái cơ cu doanh nghip, tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước.

Th tư, xây dng và ban hành các quy đnh và quy trình phi hp gia các cơ quan trong B đ phù hp hơn trong vic phân b ngun vn đu tư phát trin. Tiếp tc thc hin ngh quyết, rà soát các t chc, kế hoch đu tư công, tăng cường qun lý đu tư công, giám sát kim tra...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biu chỉ đạo Hi ngh, B trưởng B Kế hoch và Đu tư cho biết, năm 2016 li là năm đu tiên thc hin Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi giai đon 2016-2020 và là năm đu tiên thc hin Ngh quyết Đi hi Đng ln th XII, vi phương châm dân ch, công khai, đoàn kết và trí tu, lãnh đo B và công đoàn B kêu gi toàn b cán bộ, công chc, viên chc, kế tha và phát huy truyn thng ca b 70 năm qua và phát huy quyn làm ch, ra sc thi đua lao đng gii, sáng to, góp phn hoàn thành tt nhim v chuyên môn, chính tr rt quan trng ca năm đu thc hin nhim v ca Đi hi Đng ln th XII.

Theo đó, B trưởng phát đng phong trào thi đua năm 2016 vi ch đ: “Đoàn kết, sáng to, thi đua hoàn thành xut sc nhim v phát trin kinh tế xã hi năm 2016”. Ni dung c th như sau:

(1) Tiếp tc quán trit sâu sc tư tưởng Ch tch H Chí Minh v thi đua yêu nước, ni dung Ngh quyết Đi hi Đng ln th XII, các ch trương chính sách ca Đng và pháp lut ca Nhà nước v công tác thi đua, khen thưởng gn vi vic hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc H Chí Minh.

(2) Nghiên cu xây dng và đ xut các cơ chế chính sách các gii pháp qun lý kinh tế vĩ mô, góp phn thng li kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2016 và thc hin kế hoch 5 năm 2016-2020. Các đơn v thuc B, các s kế hoch và đu tư, các khu công nghip, khu chế xut, khu kinh tế ca các tnh/thành ph trc thuc Trung ương trin khai phát đng phong trào thi đua thiết thc, có hiu qu gn vi nhim v chuyên môn được giao, đm bo thi gian cht lượng theo yêu cu.

Theo đó, mc tiêu năm 2016 s là: 100% tp th, cá nhân đu có đăng ký thi đua, phát đng phong trào thi đua, hoàn thành tt nhim v chính tr được giao; 100% các đơn v thuc B đt danh hiu tp th lao đng tiên tiến, trong đó 80% tr lên các đơn v đt danh hiu lao đng xut sc, là cơ s đ bình xét danh hiu c thi đua cp B, c thi đua ca Chính ph; 100% cá nhân đt danh hiu tiên tiến.

Trong khuôn kh Hi ngh đã din ra L trao tng Bng khen ca Th tướng Chính ph, C thi đua ca Chính ph, C thi đua ca B và các danh hiu khác cho các tp th, cán b có thành tích xut sc trong năm 2015./.

Mt s hình nh ti Lễ trao tặng danh hiệu khen thưởng:

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (bên phải) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bên trái).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (giữa) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể là Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ và Trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (giữa) trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Tống Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phải), đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trái).

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao tặng bằng khen cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho thành tích trong tham gia xây dựng Nhà Quốc hội.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung (thứ 3 từ phải qua) tặng bằng khen cho các tập thể: Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị đã có thành tích trong tham gia xây dựng Nhà Quốc hội và các cá nhân: Cục trưởng Cục quản lý đăng ký kinh doanh Trần Thị Hồng Minh đã có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014; Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp Nguyễn Thanh Dương và Chủ tịch Công đoàn Vụ Kinh tế nông nghiệp Vương Thị Xuân Thủy đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tặng cờ thi đua cấp Bộ cho các đơn vị: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ Quản lý các khu kinh tế; Viện Chiến lược phát triển; Thanh tra Bộ; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Báo Đầu tư; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Cục Đầu tư nước ngoài.