Theo Báo cáo thống kê tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Thống kê, tính đến 15/10/2017, tổng thu ngân sách nhà nước tính đạt 865,6 nghìn tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 679,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,6%; thu từ dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 91,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 148,8 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 83,1 nghìn tỷ đồng, bằng 130,4% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 61,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 130 nghìn tỷ đồng, bằng 66,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 121,2 nghìn tỷ đồng, bằng 60,3%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 148,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2017 ước tính đạt 960,3 nghìn tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 696 nghìn tỷ đồng, bằng 77,7%; chi trả nợ lãi 79,9 nghìn tỷ đồng, bằng 80,8%; riêng chi đầu tư phát triển đạt 180,7 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 50,6% dự toán năm (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 177,1 nghìn tỷ đồng, bằng 50,3%). Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2017 ước tính đạt 133,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán năm.

Như vậy, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/10, ngân sách Nhà nước bị bội chi 94,7 nghìn tỷ đồng, mới chỉ bằng 53,1% mức bội chi mà Quốc hội cho phép là 178.300 tỷ đồng (tương đương 3,5% GDP)

Trước đó, trong phiên họp Quốc hội ngày 23/10, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020. Theo đó, đến hết tháng 9/2017, bội chi ngân sách trung ương khoảng 69% dự toán năm, song ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi. Thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 77.000 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 843.000 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm. Ước tính có 43/63 địa phương thu đạt hơn 72% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 111.000 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 904.600 tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so cùng kỳ năm 2016./.