Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn gửi các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên về việc rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành sư phạm. Theo đó, các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên phải thống kê số sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp các năm 2016, 2017 (tính đến 30/9) và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06/11 tới đây. Trong thống kê phải có phân loại rõ việc làm đúng ngành, khác ngành hoặc chưa có việc làm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường cần sớm hoàn thiện việc thống kê lượng cử nhân sư phạm có việc làm trước ngày 06/11

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường báo cáo về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, như số lượng giảng viên và trình độ giảng viên cho từng ngành đào tạo; diện tích mặt bằng sử dụng của toàn trường và từng hạng mục như thư viện, phòng thí nghiệm, hội trường, giảng đường…

Đặc biệt, các trường cũng phải thống kê quy mô đào tạo, số lượng sinh viên cho từng loại hình đào tạo (chính quy, liên thông, hệ vừa học vừa làm), từng trình độ đào tạo (cao đẳng, đại học) của từng ngành học trong 4 năm gần đây, từ năm 2014 đến 2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường thống kê điểm chuẩn đầu vào của từng ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy bậc cao đẳng, đại học từ năm 2014 đến 2017. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc rà soát lại điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, quy mô đào tạo và có kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm.

Trước đó, trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, điểm chuẩn của các trường sư phạm rất thấp, nhiều trường chỉ ở mức 9, 10 điểm cho 3 môn thi. Điều này đã khiến dư luận xã hội lo ngại về chất lượng nhân lực giáo viên vì đây là đội ngũ sẽ đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước./.