Năm 2017: GRDP tăng 7,83% so với năm 2016

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của UBND TP. Cần Thơ cho thấy, kinh tế của Thành phố trong năm 2017 đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo được chi tiêu GRDP/người. Theo đó, GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 66.627,4 tỷ đồng, tăng 7,83% so với năm 2016, vượt 0,03% kế hoạch và cả ba khu vực kinh tế đều tăng, trong đó khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trên 8,2% so năm 2016.

Trong cơ cấu kinh tế (GRDP): Khu vực nông nghiệp - thủy sản giảm nhẹ 0,04%, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 100% kế hoạch, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 0,04% GRDP.

GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng, tăng 11,2% (tương đương tăng 7,3 triệu đồng) so với năm 2016.

Việc đảm bảo mức tăng trưởng các chỉ tiêu tổng hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đã góp phần duy trì ổn định sự phát triển và nâng dần xuất phát điểm của nền kinh tế Thành phố theo định hướng chung.

Việc triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ như: chính sách tín dụng, giải ngân vốn đầu tư công, các cuộc họp chuyên đề để giải quyết khó khăn về thuế, phí của một số ngành sản xuất, kinh doanh, các giải pháp kích cầu nội địa, tăng tiêu dùng, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp...; cùng với sự nỗ lực vượt khó, năng động của các doanh nghiệp, làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố khá tích cực, sôi nổi, đặc biệt là có bước đi vững vàng hơn.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 7,25% so với năm 2016, trong đó: ngành công nghiệp chế biến tăng 7,36%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí, nước tăng 5,37%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác, nước thải tăng 9,19%.

Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; hệ thống phân phối ngày càng phát triển, cửa hàng tiện lợi được đầu tư mở rộng, nâng cao sức tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện để sản xuất hàng tiêu dùng phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 106.041 tỷ đồng, vượt 0,9% kế hoạch, tăng 10,9% so năm 2016.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 1.768,9 triệu USD, vượt 5,9% kế hoạch, tăng 13,9% so năm 2016; bao gồm: Xuất khẩu hàng hóa 1.399 triệu USD, vượt 6,0% kế hoạch, tăng 16,3%; dịch vụ thu ngoại tệ 369,9 triệu USD, vượt 5,7% kế hoạch, tăng 5,7% so năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 427,9 triệu USD, đạt 95,1% kế hoạch, tăng 32,7% so năm 2016.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện điểm nhấn năm 2017, triển khai kết nối tua du lịch thí điểm, khảo sát, xây dựng và nâng chất sản phẩm du lịch tại các quận, huyện, từng bước tạo dựng thương hiệu du lịch Cần Thơ “Văn minh - An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.

Cần Thơ thu hút du khách với nét đặc trưng của chợ nổi

Tổng lượt khách đến ước hơn 7,5 triệu lượt, vượt 34% kế hoạch, tăng 40% so năm 2016; đón và phục vụ hơn 1,9 triệu lượt khách lưu trú, vượt 2,7% kế hoạch, tăng 16%, chiếm tỷ lệ 25,3% khách đến thành phố; doanh thu ước đạt 2.900 tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch, tăng 61% so năm 2016.

Đối với sản xuất nông nghiệp, Thành phố đã tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; duy trì sản xuất sản phẩm rau an toàn phù hợp với Quy trình VietGAP với diện tích 10,22 ha; đã xây dựng 12 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Thu hút hiệu quả với 77 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 657,2 triệu USD

Trong năm qua, Cần Thơ đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị, tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Dự kiến năm 2017, tổng vốn đầu tư trên địa bàn 55.860 tỷ đồng, vượt 1,6% kế hoạch, tăng 24,5% so với năm 2016.

Các khu chế xuất và công nghiệp thu hút thêm 14 dự án mới và điều chỉnh 19 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 78,5 triệu USD; luỹ kế đến cuối năm có 231 dự án còn hiệu lực, thuê 368,9 ha đất công nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.606 triệu USD, vốn thực hiện 967,1 triệu USD, chiếm 60,2% tổng vốn đăng ký. Tổng doanh thu các dự án đang hoạt động 1.410,9 triệu USD, giảm 4% so năm 2016 (giá trị sản xuất công nghiệp 1.124,38 triệu USD, chiếm 79,7%, giá trị dịch vụ 286,53 triệu USD, chiếm 20,3%); thực hiện nghĩa vụ thuế 1.869,45 tỷ đồng, tăng 2%. Số lao động đang làm việc khoảng 30.003 lao động, giảm gần 1.600 lao động so với năm 2016.

Thành phố ước cấp mới đăng ký kinh doanh 1.468 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn đăng ký 5.600 tỷ đồng (vượt 12,9% kế hoạch về doanh nghiệp và vượt 5,7% số vốn đăng ký; tăng 25,5% doanh nghiệp và tăng 12,1% số vốn so năm 2016); giải thể 124 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn 398 tỷ đồng (tăng 37,8% về số doanh nghiệp và giảm 2,9% về số vốn so với năm trước).

Cần Thơ cũng đã hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã tiêu biểu trong các ngành, lĩnh vực; các hợp tác xã hoạt động ổn định và có bước phát triển; tăng cường đầu tư thiết bị, công nghệ, các dịch vụ hỗ trợ thành viên, hợp đồng với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Dự kiến cả năm 2017, thành lập mới 27 hợp tác xã, giải thể 08 hợp tác xã; đến nay trên địa bàn có 253 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ đăng ký 548,7 tỷ đồng, có 10.551 thành viên; 1.350 tổ hợp tác, bình quân 40 thành viên/tổ.

Bên cạnh đó, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 04 dự án, vốn 8,4 triệu USD, tăng vốn 01 dự án, 5,6 triệu USD; thu hồi 02 dự án vốn 2,5 triệu USD. Ước đến cuối năm 2017, thành phố có 77 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 657,2 triệu USD, vốn thực hiện 422 triệu USD. Doanh thu ước đạt 450 triệu USD. Tiếp nhận từ nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) 12 dự án, tổng kinh phí 1,18 triệu USD.

Đồng thời, thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị (đã hỗ trợ 07 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình và hỗ trợ 14 doanh nghiệp tham gia đăng ký đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn), ban hành Quyết định quy định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; tổ chức tập huấn về nâng cao năng suất như: các công cụ quản lý, giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng mô hình quản lý tiên tiến cùng với chú trọng bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Tuyên truyền sử dụng 502 thủ tục hành chính về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các phương tiện; xây dựng trang facebook “Dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ”, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính. Đẩy mạnh vận hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến phục vụ việc cung cấp và dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đã triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến thành phố Cần Thơ tìm hiểu tiềm năng thế mạnh, chính sách và cơ hội đầu tư.

Năm 2017, thành phố đón 426 đoàn với 2.433 lượt khách nước ngoài (tăng 53 đoàn với 663 lượt người so với cùng kỳ năm 2016); trong đó tiếp và làm việc 90 đoàn khách cấp cao nước ngoài, các tổ chức quốc tế; tổ chức 90 cuộc hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, tăng 17%; cho phép 107 đoàn với 416 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài (tăng 25 đoàn so cùng kỳ 2016) với 416 lượt (tăng 182 lượt so cùng kỳ 2016). Tổ chức Hội thảo khởi động thực hiện Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu tại thành phố Cần Thơ; các hoạt động bên lề Hội nghị năm APEC 2017 tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị phát triển bền vững vùng ĐBSCL, thích ứng biến đổi khí hậu. Duy trì thông tin và văn hóa đối ngoại với các nước.

Đặt mục tiêu GRDP năm 2018 từ 7,5%-8%

Năm 2018, Thành phố bắt tay vào triển khai thực hiện Chủ đề năm “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Theo đó, Cần Thơ cũng đặt ra một số mục tiêu như sau: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% đến 8%; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng từ 0,45% đến 0,54%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 7,86% đến 8,43%; thương mại dịch vụ tăng từ 8,37% đến 8,71%.

GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt từ 80,4 triệu đồng đến 80,8 triệu đồng, tăng từ 10,20% đến 10,71% so với ước thực hiện năm 2017.

Cơ cấu kinh tế: Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm từ 8,07% đến 8,10%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,77% đến 32,79% và thương mại dịch vụ chiếm 59,13% đến 59,14%. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 1.790 triệu USD, tăng 1,19% so ước thực hiện năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 400 triệu USD, giảm 6,52% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỷ đồng, tăng từ 0,25% đến 9,2% so ước thực hiện năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 10.040 tỷ đồng, tăng 1,7%, thu thuế xuất - nhập khẩu 1.036 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỷ đồng, tăng 3,07%...

Để thực hiện thành công những mục tiêu nói trên, Cần Thơ đã đề ra những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát. Tập trung nghiên cứu vận dụng, thực hiện các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, nhất là các nội dung: kích cầu nội địa, tăng tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, cải tiến công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, năng suất lao động, tìm kiếm và mở rộng thị trường.

Thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống, tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, gắn với xử lý hiệu quả nợ xấu.

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm triệt để trong chi thường xuyên, bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh, dành vốn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính.

Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu; thắt chặt công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Hai là, đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong từng ngành, lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; các giải pháp khả thi phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục tập trung cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài; hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường.

Phát huy lợi thế của từng địa bàn, quận, huyện; lựa chọn ngành, lĩnh vực phát triển theo hướng sản xuất tập trung, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao; thu hút mạnh hơn, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm:

Ba là, tiếp tục thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng theo luật pháp Nhà nước và cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng nâng cao nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan chức năng trong giải quyết các vướng mắc, thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần có hiệu quả.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Quan tâm công tác chỉ đạo đối với các trường cao đẳng, trung cấp thuộc thành phố khi chuyển đổi về mặt quản lý nhà nước.

Bốn là, phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động; ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu lao động. Mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội. Tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới cả chiều rộng và chiều sâu đến cộng đồng doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn; không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế công lập; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, phát triển y tế ngoài công lập; thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe ban đầu với các dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế kỹ thuật cao, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu y tế - dân số, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%. Tuyên truyền vận động hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ BHYT theo kế hoạch đề ra.

Năm là, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thực hiện phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch Bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện các hành động tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện các dự án cấp bách thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Thúc đẩy huy động mọi nguồn lực, nhất là khu vực tư nhân trong triển khai các hoạt động thực hiện xanh hóa nền kinh tế, hiện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030.

Sáu là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác tư pháp; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương CCHC, Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của thành phố về cải cách hành chính. Triển khai Kế hoạch CCHC thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018. Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

Kiểm tra chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Triển khai kịp thời các Luật có hiệu lực thi hành năm 2018; thực hiện hiệu quả, thiết thực lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Đổi mới công tác thanh tra theo hướng đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm, đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Nghiên cứu mô hình mới, chính sách mới nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng.

Bảy là, thực hiện chủ đề năm: “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; sắp xếp, bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ theo chức danh quy hoạch. Thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành thành phố và cấp phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; xử lý hiệu quả vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông… nâng cao nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng trưởng mạnh cả về chất và lượng. Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần có hiệu quả./.