Cụ thể: theo Thông tư s 27/2015/TT-NHNN, ngày 15/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dn thc hin cho vay trng rng sn xut, phát trin chăn nuôi theo quy đnh ti Ngh đnh s 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2015 ca Chính ph v cơ chế, chính sách bo v và phát trin rng, gn vi chính sách gim nghèo nhanh, bn vng và h tr đng bào dân tc thiu s giai đon 2015-2020.

Theo đó, đi tượng áp dng là h gia đình đng bào dân tc thiu s, h gia đình người Kinh nghèo đang sinh sng n đnh ti các xã có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn (khu vc II và III) thuc vùng dân tc và min núi theo tiêu chí Th tướng Chính ph quy đnh, có thc hin mt trong các hot đng bo v và phát trin rng: bo v, khoanh nuôi tái sinh rng t nhiên; trng rng, cây lâm sn ngoài g trên đt quy hoch phát trin rng được Nhà nước giao đt; nhn khoán bo v rng.

H gia đình được Ngân hàng cho vay không có tài sn bo đm đ trng rng sn xut, phát trin chăn nuôi theo quy đnh ti Khon 1, 2 Điu 8 Ngh đnh s 75/2015/NĐ-CP.

Đng tin cho vay là đng Vit Nam. H gia đình được vay vn đ trng rng sn xut, phát trin chăn nuôi vi mc lãi sut là 1,2%/năm.

Căn c vào quy đnh ti Thông tư này và các quy đnh ca pháp lut có liên quan, các Ngân hàng xây dng quy đnh c th v h sơ, th tc vay vn đi vi h gia đình vay vn đm bo đơn gin, rõ ràng và d thc hin.

Trường hp t chi cho vay, trong thi hn 10 ngày làm vic k t khi nhn được đy đ b h sơ xin vay vn theo quy đnh, Ngân hàng phi thông báo bng văn bn ti h gia đình vay vn, trong đó nêu rõ lý do t chi cho vay.

Vic ký Hp đng vay vn gia Ngân hàng và h gia đình theo quy đnh ti Thông tư này được thc hin đến hết ngày 31/12/2020 và các ni dung tha thun trong hp đng vay vn, các văn bn sa đi, b sung hp đng vay (nếu có) được tiếp tc thc hin cho đến khi hết hiu lc.

Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày 22/12/2015./.