Ngày 04/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1996/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 4 cấp Văn phòng Điều phối nông thôn mới để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp giai đoạn 2010-2020.

Văn phòng Ðiều phối NTM Trung ương có nhiệm vụ xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình...

Văn phòng Ðiều phối NTM Trung ương có nhiệm vụ xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình...

Đối với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm. Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.

Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng NTM trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng nông thôn mới cấp huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo huyện quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện.

Chánh Văn phòng do Phó chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng do Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) kiêm nhiệm.

Về công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới, Quyết định cũng quy định rõ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí 1 công chức cấp xã chuyên trách về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định, để giúp Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Chương trình trên địa bàn huyện./.