CPI năm 2017 tăng 3,53%

Theo báo cáo ca Tng cc Thng kê, CPI tháng 12/2017 tăng 0,21% so vi tháng trước.

CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so vi bình quân năm 2016, dưới mc tiêu Quc hi đ ra. CPI tháng 12/2017 tăng 2,6% so vi tháng 12/2016, bình quân mi tháng tăng 0,21%.

2017 là một năm thành công trong công tác điều hành giá của Chính phủ

Theo phân tích ca cơ quan thng kê, CPI bình quân năm 2017 tăng do mt s nguyên nhân ch yếu sau:

- Các đa phương điu chnh giá dch v y tế, dch v khám cha bnh theo Thông tư liên tch s 37/2015/TTLT-BYT-BTC và Thông tư s 02/2017/TT-BYT. Tính đến ngày 20/12/2017 đã có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế làm cho CPI tháng 12 tăng khong 1,35% so với tháng 12/2016; CPI bình quân năm 2017 tăng 2,04% so với năm 2016.

- Thc hin l trình tăng hc phí theo Ngh đnh s 86/2015/NĐ-CP làm ch s giá nhóm giáo dc tháng 12/2017 tăng 7,29% so vi tháng 12/2016, tác đng làm CPI tháng 12/2017 tăng 0,41% so vi cui năm 2016, CPI bình quân năm 2017 tăng khong 0,5% so với năm 2016.

- Vic tăng lương ti thiếu vùng áp dng cho người lao đng các doanh nghip t ngày 1/1/2017 và mc lương cơ s áp dng cho cán b, công chc, viên chc và lc lượng vũ trang t ngày 1/7/2017 làm giá bình quân mt s loi dch v như sa cha đ dùng gia đình, bo dưỡng nhà , dch v đin, nước, dch v thuê người giúp vic gia đình năm 2017 tăng t 3%-8% so vi năm 2016.

- Ngoài ra còn mt s yếu t v th trường, nhu cu du lch tăng, mt s đa phương b nh hưởng thiên tai, thi tiết bt li cũng làm CPI năm nay tăng so vi năm 2016.

Bên cnh đó, có mt s yếu t góp phn kim chế tc đ tăng CPI năm 2017, trong đó ch s giá nhóm thc phm bình quân năm gim 2,6% so với năm 2016 (ch yếu gim nhóm tht tươi sng); các cp, các ngành tích cc trin khai các bin pháp bình n giá c th trường trong dp Tết Nguyên Đán; tăng cường công tác kim tra, kim soát th trường, t chc các đoàn công tác liên ngành kim tra tình hình trin khai thc hin công tác qun lý bình n giá ti mt s đa phương.

Cùng vi đó, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã điu hành chính sách tin t kiên đnh mc tiêu gi n đnh vĩ mô và kim soát lm phát.

Lm phát cơ bn tháng 12/2017 tăng 0,11% so vi tháng trước và tăng 1,29% so vi cùng kỳ năm trước. Lm phát cơ bn bình quân năm 2017 tăng 1,41% so vi bình quân năm 2016.

Kim soát lm phát theo mc tiêu và h tr cho tăng trưởng kinh tế

Ti phiên hp cui năm đánh giá v công tác điu hành giá năm 2017, đ ra phương hướng, kch bn và gii pháp kim soát lm phát dưới 4% trong năm 2018 theo Ngh quyết ca Quc hi vào ngày 27/12, tt c lãnh đo các b, ngành là thành viên Ban Ch đo đu đánh giá tiếp ni thành công v kim soát lm phát ca năm 2016, Chính ph, các b tiếp tc có thêm mt năm điu hành giá thành công, bo đm 2 mc tiêu: kim soát lm phát theo mc tiêu và h tr cho tăng trưởng kinh tế.

Theo Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Nguyn Th Hng: “Năm nay là năm th 2, Chính ph và Ngân hàng Nhà nước bo đm kim soát chui lm phát mc tiêu và lm phát thc tế sát vi ch tiêu ca Quc hi”.

Theo đó, năm 2016, lm phát là 4,75%, bo đm ch tiêu dưới 5% và năm 2017 là 3,53% - dưới mc 4%.

Bên cnh đó, Th trưởng B Công Thương Đ Thng Hi đánh giá: “Năm 2017 là năm có bước đt biến trong ch đo điu hành v giá, th hin các mt: Kch bn điu hành giá sát vi din biến th trường, xác đnh được tng mt hàng thiết yếu và liên h ti s thay đi giá ca các mt hàng khác, s phi hp vi các b ngành liên quan trong Ban Ch đo rt tt”.

Ông Đ Thng Hi cũng nêu mt lot ví d đ chng minh cho nhn đnh ca mình: “V giá đin, Trưởng Ban Ch đo yêu cu ngay t đu năm là khi các ch s giá các mt khác trong tm kim soát mi điu chnh giá đin và làm rõ thi đim nào mi điu chnh, đng thi đánh giá tng chi tiết nh liên quan ti giá đin. Chúng ta đã chun b “hết nh” cho điu chnh vào đu tháng 12 va qua và làm tt c công tác truyn thông đ an lòng th trường”.

V giá xăng du, liên B Tài chính, Công Thương tiếp tc phương thc điu hành nht quán và s dng hiu qu Qu bình n xăng du, phù hp vi điu kin ca Vit Nam hin nay và trong giai đon trước mt.

Năm 2017 cũng ghi nhn mt hàng sa tr em dưới 6 tui tương đi n đnh, được người tiêu dùng đng thun khi B Công Thương b trn giá, chuyn sang qun lý giá bán cui cùng ra th trường.

Còn Th trưởng B Giao thông Vn ti Lê Đình Th cho biết, thc hin vic gim phí BOT theo tinh thn Ngh quyết s 35/NQ-CP, t gia năm 2017, nhiu trm thu phí đã gim mc thu. Mi đây, 45/51 trm BOT đt được tho thun quyết toán đã thc hin gim phí.

Phó Th tướng Vương Đình Hu, Trưởng Ban ch đo nhn đnh công tác qun lý giá năm 2017 tiếp ni thành công 2016 sát vi ch tiêu Quc hi đt ra; các b, ngành ch đng, tích cc trong điu hành, phi hp điu hành các mt hàng thiết yếu.

Đc bit, Phó Th tướng đánh giá cao vai trò ca báo chí, truyn thông đã đưa tin kp thi, khoa hc v công tác điu hành giá, cng c nim tin ca người dân, doanh nghip, công chúng đi vi Chính ph, các b, ngành, không to ra lm phát kỳ vng.

“Giá c đi vào giai đon bình thường, n đnh theo xu hướng gim hơn so vi các năm trước nhiu”, Trưởng Ban Ch đo nói.

Chính ph đ kh năng kim soát lm phát năm 2018

T kch bn giá và phân tích, nhn đnh ca các b, Phó Th tướng Vương Đình Hu, Trưởng Ban Ch đo tin tưởng: “Chính ph hoàn hoàn đ kh năng kim soát lm phát năm 2018 trong mc Quc hi giao dưới 4%”.

Theo đó, Phó Th tướng Vương Đình Hu đ ngh B Tài chính điu hành thu chi ngân sách cht ch theo d toán, nâng cao hiu qu chi tiêu công, đu tư công, đu tư toàn xã hi.

Ngân hàng Nhà nước điu hành chính sách tin t cht ch, linh hot theo din biến th trường c v lãi sut, t giá, tín dng theo mc lm phát cơ bn tăng t 1,6%-1,8%, tng mc tín dng tăng t 17%-18%, bo đm cơ cu tín dng và cht lượng tín dng đ phòng nga nhng biến đng tin t.

Các b: Công Thương, Nông nghip và Phát trin nông thôn bo đm cung ng hàng hoá trong thi đim l, Tết, không ch quan v giá tht heo vi trường hp thiếu ht ngun cung vào quý II/2017.

B Y tế tính toán thi đim điu chnh giá dch v khám cha bnh cho người không có th bo him y tế ti 18 tnh còn li, bo đm giá dch v khám cha bnh được tính đ các chi phí đ thc hin dch v; tăng cường qun lý giá bit dược, generic, giá thuc bán l, cùng vi bo him xã hi thc hin đu thu thuc dùng cho bo him y tế đ gim giá thuc t 10%-15%.

B Giao thông Vn ti đàm phán vi các nhà đu tư, ngân hàng điu chnh giá BOT đi vi các trm đã quyết toán, ưu tiên gim phí hơn gim thi gian thu phí, gim chi phí cho doanh nghip. B Giao thông Vn ti phi hp vi B Công Thương tăng cường kết ni logistics đ gim chi phí, gia tăng giá tr cho nn kinh tế.

Đi vi giá sa cho tr em dưới 6 tui, B Công Thương tiếp tc qun lý theo Ngh đnh s 149 và Thông tư 08, UBND các tnh, các s ngành tăng cường kim soát kê khai giá sa ti khâu bán l trong dp l, Tết.

B Công Thương cũng cn tiếp tc rà soát li các điu kin kinh doanh, b sung thc hin thuế bình quân gia quyn đ b sung cho Ngh đnh s 83 ca Chính ph đ hot đng kinh doanh xăng du tt hơn trong năm 2018.

V giá dch v giáo dc, Phó Th tướng yêu cu B Giáo dc và Đào to tính toán cơ chế đ các trường đi hc đăng ký mc đ tăng, thi đim tăng giá hc phí, phi hp vi các ngành khác phân b thi đim tăng giá các loi dch v, tránh tác đng bt li.

Phó Th tướng cũng đ ngh các b, ngành tiếp tc làm tt công tác thông tin truyn thông cho báo chí. “Th tướng, Chính ph cm ơn báo chí vì s chia s, đưa tin chính xác khoa hc, không h to ra sc ép cho th trường trong năm 2017, mong báo chí tiếp tc đng hành vi Chính ph trong năm 2018”, Phó Th tướng nói./.