Đây là nội dung vừa được đưa ra tại Dự thảo thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiện tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang công khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định trước khi trình Chính phủ.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng mức lương hưu, trợ cấp lên 7,4% từ ngày 01/07/2017

Theo cơ quan soạn thảo nghị định cho hay, nếu được thông qua, các nhóm đối tượng dưới đây sẽ được thụ hưởng từ chính sách này.

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003; Nghị định số 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000, quyết định số 613 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142/2008 quyết định số 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng dự thảo nghị định nói trên là Nghị quyết số 27/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trong đó, Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/07/2017./.