Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 188/TB-VPCP, ngày 23/05/2018 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, thống nhất đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục các vắc xin được mua theo phương thức đặt hàng theo đúng quy định của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan điều chỉnh giá vắc xin mua theo hình thức đặt hàng phù hợp với khả năng ngân sách và các quy định của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

Với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động và có ý kiến chính thức về đề xuất bổ sung vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích khi trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP, ngày 16/3/2013 của Chính phủ.

Việc mua các loại vắc xin sử dụng trong tiêm chủng và phòng, chống dịch các đợt tiếp theo thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 lộ trình sắp xếp cổ phần hóa các công ty, đơn vị sự nghiệp sản xuất vắc xin thuộc Bộ Y tế; chủ trì phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sản xuất vắc xin đa giá quy mô công nghiệp; chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 15/05/2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặc hàng./.