Cập nhật của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 160.200 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm nay đạt 645.300 tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu giúp thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm nay tăng khá, là do thu nội địa và thu từ dầu thô 4 tháng qua lần lượt đạt 520.300 tỷ đồng và 24.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,1% và tăng 93,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách tăng còn nhờ thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu lũy kế 4 tháng đầu năm tăng khá mạnh tới 27,1% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 100.900 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán cả năm nay.

Do đâu thu ngân sách nhà nước tăng 13,3%?
Thu ngân sách nhà nước tăng mạnh hơn nhiều so với chi ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kế

Trong khi tốc độ thu ngân sách nhà nước tăng khá tích cực, thì tổng chi ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm này chỉ bằng 26,3% dự toán năm, khi ước đạt 470.200 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do chi thường xuyên và chi trả nợ lãi 4 tháng đầu năm nay lần lượt đạt 340.300 tỷ đồng và 33.800 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ 1,8% và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước.../.