Ngày 19/11 tới đây, Kho bạc Nhà nước Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức đấu thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 2 năm 2015.

Theo Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 2/2015 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 09/7/2015, mục đích phát hành đợt 2/2015 nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư cho 07 dự án chuyển tiếp; 01 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần vốn đối ứng để đảm bảo tiến độ và 03 dự án mới khởi công năm 2015 thuộc các công trình giao thông, đường sắt đô thị, xử lý nước thải, công nghệ, bệnh viện, cải tạo sông…

Đợt phát hành trái phiếu xây dựng Thủ Đô lần này sẽ có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn và thanh toán định kỳ 1 năm/lần; hoàn trả gốc 1 lần khi đáo hạn.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, dự kiến thu ngân sách của Hà Nội năm 2015 vượt kế hoạch 3,5%. Trần nợ công của Hà Nội được quy định bằng 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Hà Nội trong năm xem xét. Hiện tại với nhu cầu hiện nay trần nợ công của Hà Nội là 17.000 tỷ đồng. Nợ đến hạn của Hà Nội năm 2016 là 4.400 tỷ đồng và đã bố trí được vốn trả nợ.

Kế hoạch của năm 2015, UBND Thành phố Hà Nội thực hiện phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô để huy động vốn cho các dự án trọng điểm của thành phố.

Trước đó, đợt phát hành lần 1 năm 2015 bằng hình thức đấu thầu qua HNX đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 28/8/2015.

Trái phiếu sau khi phát hành sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết, giao dịch tập trung tại HNX. Căn cứ vào khung lãi suất của Bộ Tài chính và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, UBND Thành phố quyết định lãi suất phát hành trái phiếu theo nguyên tắc không thấp hơn mức lãi suất phát hành của trái phiếu Chính phủ và tính toán hợp lý so với khung lãi suất của các Ngân hàng thương mại Nhà nước./.