Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân đạt 24,7% GDP

Báo cáo về công tác khóa sổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính nêu rõ: nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019 được triển khai thực hiện trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.

Trong đó, hoạt động tài chính – ngân sách nhà nước đến 12h00 ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% (128,1 nghìn tỷ đồng) so với dự toán, tăng 82,1 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, trong đó: Thu nội địa đạt 1.260,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4% (87 nghìn tỷ đồng); Thu từ dầu thô 55,9 nghìn tỷ đồng, vượt 25,3% (11,3 nghìn tỷ đồng); Thu từ hoạt động xuất – nhập khẩu sau khi trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng đã tăng thêm 18,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Bên cạnh đó, số thu cân đối ngân sách đạt xấp xỉ 217,9 nghìn tỷ đồng, vượt 15,2% (28,8 nghìn tỷ đồng) so với dự toán.

Trong khi đó, tỷ lệ động viên thu ngân sách nhà nước đạt 25% GDP, riêng động viên thuế và phí đạt 21% GDP.

Với kết quả này, đánh giá cả giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ huy động thu vào ngân sách nhà nước bình quân đạt 24,7% GDP (vượt kế hoạch là 23,5% GDP); cơ cấu thu ngân sách trung ương chiếm 55%, thu ngân sách địa phương chiếm 45% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng dần: năm 2016 là 68,9%, năm 2019 là 81,9%, đến năm 2020 dự kiến gần 84% (tỷ trọng thu dầu thô và thu cân đối từ hoạt động xuất – nhập khẩu năm 2016 tương ứng là 3,6% và 15,5%, năm 2019 tương ứng là 3,6% và 14,2%, năm 2020 tương ứng là 2,3% và 13,8%).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2019 ấn tượng, toàn diện, thể hiện ở cả thu ngân sách trung ương và thu ngân sách địa phương đều vượt dự toán, trong đó: thu ngân sách trung ương vượt xấp xỉ 4% (32,2 nghìn tỷ đồng), thu ngân sách địa phương vượt 16% (96 nghìn tỷ đồng) so với dự toán.

Hầu hết các địa phương hoàn thành vượt dự toán thu nội địa, với 30 địa phương vượt trên 20% dự toán, 14 địa phương vượt từ 10% - 20% dự toán và 17 địa phương vượt dưới 10% dự toán; những địa phương có kết quả thu đạt cao là Ninh Bình, Bắc Giang, Bình Định, Phú Yên...

2019: kiến nghị thu nộp ngân sách 25,1 nghìn tỷ đồng tiền vi phạm

Năm 2019, Bộ Tài chính đã tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm; điều tra chống buôn lậu bắt giữ 17,3 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 71,7 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 25,1 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 17,2 nghìn tỷ đồng).

Cơ quan Thuế đã thực hiện thu hồi 35.200 tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang. Tổng số nợ thuế nội địa cuối tháng 12/2019 là 80.830 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó: nợ có khả năng thu là 40.602 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với thời điểm 31/12/2018; nợ không có khả năng thu hồi là 40.228 tỷ đồng, chiếm 49,8%, tăng 7,1% so với thời điểm 31/12/2018. Cơ quan hải quan đã thu hồi và xử lý 992 tỷ đồng nợ đọng thuế.

Cắt giảm được 2.901 đầu mối trong ngành Tài chính

Đối với việc triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, đến nay đã thực hiện cắt giảm được 2.901 đầu mối (riêng năm 2019 giảm 2.172 đầu mối) các đơn vị từ trung ương đến địa phương, trong đó hệ thống thuế năm 2019 giảm 1.968 đầu mối, hải quan giảm 12 đầu mối, kho bạc nhà nước giảm được 192 đầu mối. Thông qua việc thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính nên lũy kế năm 2019 và dự toán năm 2020 đã tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng.

Chi ngân sách nhà nước năm 2019 được quản lý chặt chẽ theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đồng thời cơ cấu lại chi trong từng lĩnh vực, gắn với đổi mới sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Với kết quả thu, chi ngân sách nhà nước như trên, bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 giảm từ mức 3,7% dự toán xuống ở mức dưới 3,4% GDP thực hiện; nợ công đến nay giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016.

Năm 2019 đã tiếp tục cơ cấu một bước nợ công, kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ (kỳ hạn bình quân là 13,47 năm, tăng 0,78 năm so với cuối năm 2018); giảm chi phí nợ công (lãi suất phát hành bình quân 11 tháng năm 2019 là 4,68%/năm, giảm từ 1,2%-1,6%/năm so với thời điểm đầu năm 2019); tăng tỷ trọng vay trong nước, dự kiến cuối năm 2019 đạt 62,3% tổng dư nợ Chính phủ (so với mức 60,1% năm 2016)...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019 là điều kiện thuận lợi, bước tạo đà quan trọng để triển khai và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020, cũng như hoàn thành các mục tiêu tài chính - ngân sách giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, góp phần tích cực vào ổn định vĩ mô và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2020./.