Phát biu ti bui l, chúc mng tnh Thái Nguyên v s lượng, quy mô các d án va được ký kết, Th tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc cho rng, trong quá kh, Thái Nguyên tng là biu tượng ca công nghip nng Vit Nam, nhưng chưa bao gi Thái Nguyên đng trước cơ hi ln đ chuyn mình v mô hình tăng trưởng như lúc này. Thái Nguyên có th tr thành mt cc tăng trưởng ca min Bc và c nước.

Trước hết, Thái Nguyên có ưu thế v v trí đa lý, nm v trí chiến lược trong Vùng Th đô, h tng kết ni thun li. Thái Nguyên có tim năng ln v tài nguyên khoáng sn vi nhiu chng loi và tr lượng ln, như: than, ti tan, thiếc, chì, vàng, đng, vonfram.

Đc bit, Thái Nguyên đang đi đu trong vic hình thành cm công nghip đin t vươn ra th trường toàn cu mà Samsung đóng vai trò ch đo, giúp giá tr sn xut công nghip ca Tnh tăng 15 ln trong vòng 3 năm, kim ngch xut khu ca tnh t mc 245 triu USD vào năm 2013 tăng lên 23,5 t USD năm 2017, to ra cơ hi và lc hút ln đi vi các doanh nghip ni đa.

Đng thi, Thái Nguyên còn có tim năng ln v nông nghip công ngh cao và du lch. Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi v khí hu và th nhưỡng, to li thế v phát trin nông, lâm nghip vi nhng loi sn phm đc hu, như: “Chè Thái” là thương hiu ni tiếng bao đi nay.

Tuy vy, “đ nht danh trà” nói trên chưa xác lp được thương hiu, hình nh, ch dn đa lý và v thế tương xng trên th trường quc tế.

“Chúng ta vn đang đi nhà đu tư đưa công ngh, làm th trường và thương hiu đ đưa chè Thái Nguyên vươn xa, tr thành mt sn phm xut khu ch lc ca đa phương”, Th tướng bày t.

V du lch, Thái Nguyên được mnh danh là mnh đt ca lch s và danh thng, cnh đp t nhiên và tài nguyên nhân văn vi nhng đa danh rt ni tiếng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Vi nhng tim năng, li thế nói trên, Th tướng đ ngh Tnh xác đnh mt tm nhìn ln, đ sâu rng trong phát trin, cân nhc 4 đnh hướng ln, như sau:

Th nht, Thái Nguyên cn tr thành trung tâm công nghip, dch v, sáng to hàng đu ca min Bc và đt nước trong mi liên kết cht ch gia doanh nghip FDI và doanh nghip dân doanh.

Th hai, Tnh cn phát huy vai trò ca tp đoàn Samsung, to lan ta tích cc, thu hút nhiu doanh nghip nước ngoài vào nhng ngành công ngh cao, xây dng liên kết bn vng và nâng cao năng lc tham gia vào mng sn xut đi vi cng đng doanh nghip trong nước.

Th ba, đa dng hóa nn kinh tế vi 3 tr ct là: Phát trin công nghip công ngh cao, vi nòng ct là công nghip đin t, công nghip ph tr có liên quan; Du lch - dch v, trong đó, phát trin giáo dc, đào to, dch v y tế tng bước tr thành ngành quan trng ca kinh tế đa phương; Phát trin nông nghip công ngh cao.

Th tư, song song vi tăng trưởng kinh tế, Thái Nguyên cn mu mc trong phát trin bn vng c kinh tế - xã hi và môi trường; quy hoch đô th có tm nhìn dài hn, xây dng chính quyn thân thin, môi trường đu tư thông thoáng, h tng giao thông thông sut, tích hp, tin li, môi trường sng trong lành, an toàn, tr thành mt nơi đ hp dn cho các nhà đu tư đnh cư và làm ăn lâu dài.

Vi tm nhìn đó, Th tướng cho rng, tnh Thái Nguyên cn hoàn thin quy hoch phát trin kinh tế - xã hi theo hướng hin đi, bn vng, có đ m cao, kết ni vi các tnh và quc tế. Phát huy vai trò đòn by ca Samsung đi vi kinh tế - xã hi đa phương.

Bên cnh đó, Thái Nguyên cn phân tích xem năng lc cnh tranh tng th ca Tnh có được chuyn hóa nh s hin din ca Samsung hay không? Ngoài ra, Tnh cn phân tích chi tiết nh hưởng ca Samsung đến s phát trin kinh tế - xã hi Thái Nguyên liên quan đến năng lc hp th khoa hc, công ngh ca người lao đng, gia tăng cht lượng cuc sng ca người dân và kh năng lan to đến các doanh nghip đa phương. Hơn na, cũng cn chú ý phát trin các loi dch v phc v đi sng ca hàng trăm nghìn lao đng ti các khu công nghip.

Dn mt kho sát Thái Nguyên cho thy có nhng sáng kiến hay cp tnh nhưng chưa được thc thi tt cp s, ngành, Th tướng đ ngh Tnh cn tiếp tc ci thin môi trường đu tư và phi chuyn biến thc s t cơ s.

Đng thi, thúc đy quá trình đô th hóa đng b, cht lượng vi quy hoch không gian đô th có tm nhìn xa, đng b vi quá trình công nghip hóa. Coi đô th hóa là mt đng lc quan trng thúc đy tăng trưởng và phát trin ca Thái Nguyên.

Song song vi đó, Tnh cũng cn đy mnh khai thác du lch, đc bit là liên kết phát trin khu du lch H Núi Cc vi phát trin sườn Đông dãy núi Tam Đo và các di tích văn hoá lch s.

Đy mnh tái cơ cu nông nghip theo hướng phát huy li thế t nhiên, xây dng các sn phm nông nghip ch lc. Làm tt công tác đào to ngun nhân lc, kết ni các trường đi hc, trung tâm dy ngh vi các khu công nghip, các doanh nghip.

Tnh cũng cn chú trng bo đm bo trin kinh tế đi đôi vi công bng xã hi, thúc đy tăng trưởng bao trùm, đ mi người dân đu được hưởng thành qu phát trin, được đón nhn cơ hi t quá trình phát trin, không đ ai b b li phía sau.

Đi vi nhà đu tư, Th tướng đ ngh li ha, li nói phi đi đôi vi vic làm, tránh tình trng trao giy phép đu tư hoành tráng, nhưng chm tr trin khai. Trong sn xut, phi quan tâm đến bo v môi trường, đi sng người lao đng.

V phía Chính ph, Th tướng Nguyn Xuân Phúc khng đnh s tiếp tc bo đm n đnh kinh tế vĩ mô, gi vng môi trường hòa bình, ci thin môi trường đu tư kinh doanh, bo v quyn li chính đáng, hp pháp ca các nhà đu tư, bo đm bình đng trong kinh doanh./.