Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/03/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Nguồn nhân lực của DNNVV cần được tiếp tục hỗ trợ đào tạo

Theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về xử lý chuyển tiếp quy định: “Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ DNNVV trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và được hưởng các hỗ trợ mới theo quy định tại Nghị định này”.

Hiện nay, hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước tại Quyết định số 1916/QĐ-TTg, ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách năm 2018, Quyết định số 2469/QĐ-TTg, ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, Quyết định số 688/QĐ-TTg, ngày 04/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018.

Theo đó, căn cứ Điều 28 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7265/BTC-TCDN, ngày 19/06/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 13/08/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan đến khi có văn bản thay thế, đảm bảo không trái với quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ./.