H tiêu “v trn”

Theo báo cáo ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn, tháng 5/2016 khi lượng tiêu xut khu đt khong 19 nghìn tn, vi giá tr đt 71 triu USD, đưa khi lượng xut khu tiêu 5 tháng đu năm 2016 đt 87 nghìn tn và 627 triu USD, tăng 19% v khi lượng so vi cùng kỳ năm 2015.

Cũng theo báo cáo ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn, nước ta hin nay, cây h h tiêu được trng ch yếu ti 9 tnh trng đim, vi tng din tích 97.590 ha. Trong đó, riêng 4 tnh Tây Nguyên là Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đng chiếm 55.339 ha.

Trong nhng năm gn đây, do giá ht tiêu trên th trường luôn mc cao so vi nhiu loi nông sn ch lc khác, nên nông dân đã t trng tiêu, bt chp khuyến cáo ca cơ quan chc năng, khiến din tích h tiêu tăng nhanh, ch tính trong 6 tháng đu năm 2016, đã có trên 5.475 ha h tiêu được trng mi. Trong đó, tiêu biu là Gia Lai, mt trong nhng đa phương có din tích h tiêu trng mi trong năm 2016 khá ln vi trên 1.228 ha. Tính đến ngày 5/8, din tích h tiêu toàn Tnh đã lên đến 16.328 ha (trong khi quy hoch đến năm 2020 là gi n đnh din tích h tiêu, quy mô 6.000 ha).

Ngoài vic t m rng din tích h tiêu, các ch vườn tiêu đã không ngn ngi s dng hóa cht trong canh tác, thu hoch, bo qun h tiêu không tuân th quy đnh v cht lượng, an toàn thc phm. Vì vy, ngành h tiêu luôn đi mt vi các vn đ v dch bnh. Theo Cc Bo v thc vt (B Nông nghip và Phát trin nông thôn), 6 tháng đu năm 2016, tng din tích nhim bnh chết nhanh hi cây h tiêu là 868 ha, tp trung nhiu các tnh Gia Lai, Đăk Nông, Bình Phước, Phú Yên, Đng Nai, chiếm đến 96% din tích h tiêu b nhim bnh chết nhanh 9 tnh thành nói trên. Trong khi đó, tng din tích nhim bnh chết chm còn tương đi ln, trên 4.826 ha (riêng Gia Lai có hơn 2.081 ha trong tng s din tích này) (Lam Giang, 2016).

Bên cnh đó, h tiêu Vit Nam đã và đang phi đi mt vi nhiu hàng rào k thut, nht là các ch s an toàn v sinh thc phm mt s th trường “khó tính” như: M, EU, Nht Bn…

Theo kết qu tng hp cnh báo ca EU, t đu năm 2015 đến gia năm 2016, có 17 lô hàng xut khu h tiêu ca Vit Nam b phát hin cha dư lượng ca 9 loi thuc bo v thc vt vượt mc quy đnh và cnh báo v 3 cht có tn sut xut hin cao khác.

Cần quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để ngành hồ tiêu phát triển bền vững

Tp trung vào cht lượng

Trước nhng thách thc đi vi ngành h tiêu vn dành ti 95% cho xut khu, vn đ cht lượng, v sinh an toàn thc phm cn được gii quyết đ ngành h tiêu phát trin bn vng.

Do đó, đng trên góc đ doanh nghip, ông Hà Huy Thng, Tng giám đc Công ty C phn Xut nhp khu Petrolimex (Pitco) cho rng, Chính ph, B Nông nghip và Phát trin nông thôn cn quy hoch vùng trng và kim soát cht ch vùng trng tiêu; hướng dn quy trình sn xut sch theo VietGap; s dng mt phn các ngun vn h tr phát trin ca Ngân hàng Thế gii hoc các t chc quc tế đ thưởng cho các h nông dân sn xut tiêu có sn phm sau kim tra đt cht lượng an toàn thc phm. Đng thi, kim soát cht ch danh mc thuc bo v thc vt và có chế tài đ mnh, đ răn đe vic s dng thuc bo v thc vt không được phép lưu hành (Nguyn Hin, 2015).

Theo nhiu chuyên gia cho rng, cn tng bước áp dng tiêu chun sch trong trng và chăm sóc cây tiêu, tiến ti đáp ng các đòi hi kht khe ca các quc gia nhp khu ln. Cùng vi đó, tiếp tc phân vùng và xây dng ch dn đa lý và thương hiu cho H tiêu Quc gia bên cnh vic xây dng thương hiu, ch dn đa lý mà mt s đa phương đã đi tiên phong, như: H tiêu Chư Sê, H tiêu Phú Quc, H tiêu Lc Ninh… Như vy, người tiêu dùng mi có nim tin vào cht lượng sn phm h tiêu Vit Nam, đng thi người sn xut s có trách nhim hơn na vi sn phm mình làm ra.

Nhm nâng cao cht lượng, cũng như cng c v trí, giá tr xut khu ca h tiêu trên th trường thế gii, ti Hi ngh “Xây dng và phát trin mô hình sn xut h tiêu an toàn, bn vng đ nâng cao giá tr” t chc ngày 10/08, ti TP. Pleiku Th trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Lê Quc Doanh đã yêu cu Cc Bo v thc vt cn có chương trình rà soát tình hình dch bnh trên cây h tiêu c th ti các đa phương đ đánh giá đưa ra quy trình canh tác h tiêu an toàn, bn vng. Đng thi, gii thiu nhng mô hình khuyến nông hiu qu đ người dân trng tiêu tham quan hc hi.

Ngoài ra, Th trưởng Lê Quc Doanh cũng yêu cu các ngành liên quan có quy trình qun lý cht ch các loi thuc bo v thc vt, tiếp tc đy mnh, trin khai quyết lit vn đ này, đc bit là ti các tnh đang “nóng” liên quan đến thuc bo v thc vt./.

Tài liu tham kho:

B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2016). Hi ngh Xây dng và phát trin mô hình sn xut h tiêu an toàn, bn vng đ nâng cao giá tr, t chc ngày 10/08, ti TP. Pleiku

Lam Giang (2016). Bàn cách nâng cao giá tr và hướng ti sn xut h tiêu bn vng... truy cp t http://nongnghiep.vn/ban-cach-nang-cao-gia-tri-va-huong-toi-san-xuat-ho-tieu-ben-vung-post171948.html

Nguyn Hin (2015). H tiêu Vit Nam: Không gi cht lượng, khó gi th trường, truy cp t http://vneconomy.vn/thi-truong/ho-tieu-viet-nam-khong-giu-chat-luong-kho-giu-thi-truong-20150729103625377.htm