Có tăng trưởng, song vn nhiu đim yếu

Nhng năm qua, lĩnh vc trng trt có v trí hết sc quan trng trong sn xut ca ngành nông nghip nước ta. Trong s 10 mt hàng ca nông nghip có kim ngch xut khu trên 01 t USD, ngành trng trt có 07 mt hàng, trong đó: h tiêu, điu đng đu trên thế gii; cà phê, lúa go th hai thế gii…

Bên cnh đó, cht lượng mt s nông sn ci thin đáng k như lúa go, thanh long, vi, nhãn, bưởi, chè đã thâm nhp được các th trường khó tính, như: Hoa Kỳ, Nht Bn, Australia, Hàn Quc, Liên minh châu Âu…

Theo báo cáo ca Cc Trng trt, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, hin t trng lĩnh vc trng trt chiếm 73% GDP cơ cu trong nông nghip; kim ngch nông sn xut khu chiếm t trng ln, trên 50% giá trị xuất khẩu nông nghiệp

Đã hình thành nhiu vùng sn xut cây công nghip, cây ăn qu hàng hóa, như: cao su, điu, cà phê, chè, h tiêu, thanh long, vi, hoa… tp trung quy mô ln. Bi vy, tăng trưởng ca ngành luôn gi mc bình quân 3%/năm.

Giá tr sn phm thu được bình quân tăng 6 triu đng/ha/năm. Ngành trng trt đã góp phn đm bo an ninh lương thc, xóa đói gim nghèo và xut khu nông sn thuc tp hàng đu thế gii.

Mc dù có nhng đóng góp quan trng cho ngành nông nghip, song lĩnh vc trng trt cũng đang đi mt vi nhiu khó khăn thách thc, nht là trong bi cnh Vit Nam đã tham gia nhiu hip đnh t do hóa thương mi.

Theo nhiu chuyên gia, ngành trng trt là ngành d b tn thương bi thiên tai và th trường. Đ nhy cm, tn thương này có th gia tăng vì tác đng ca biến đi khí hu và nhng biến đng bt li trên th trường thế gii. Do vy, năm 2015, xut khu nhiu mt hàng nông sn ch lc, như: cà phê, lúa go, cao su… liên tc tt gim mnh c v giá và sn lượng.

Cùng vi đó, năng sut, cht lượng mt s loi nông sn nước ta còn thp, giá thành cao, th trường tiêu th chưa n đnh. Năng sut ngô ch bng 80% năng sut bình quân thế gii; đu tương bng 57% thế gii. Cht lượng nhiu loi nông sn ca nước ta còn thp, go là mt hàng xut khu quan trng, nhưng giá cùng loi luôn thp hơn go ca Thái Lan khong 20-30 USD/tn. Các nông sn khác, như: cà phê, chè, trái cây, cũng có tình trng tương t như lúa go.

Không nhng vy, công ngh bo qun, chế biến sau thu hoch còn hn chế, tn tht còn ln. Nhiu mt hàng xut khu ch lc, như: cao su, cà phê, điu, chè, rau qu... ch yếu là xut khu dưới dng nguyên liu. T l tht thoát, lãng phí do rơi rng khi thu hoch, vn chuyn và sơ chế khong 12% sn lượng (Khánh Linh, 2015).

Bên cnh đó, vic xây dng và trin khai các hình thc sn xut theo GAP, kim soát v sinh an toàn thc phm trong lĩnh vc trng trt vn còn nhiu nhc nhi gây nhiu bc xúc cho người dân, nht là đi vi sn phm rau và trái cây.

Cần chuyn mnh sang sn xut hàng hóa

Trước nhng khó khăn ca ngành trng trt, thi gian qua, B Nông nghip và Phát trin nông thôn đã nhanh chóng đ ra nhiu gii pháp quyết lit nhm phát trin bn vng, nâng cao giá tr gia tăng và sc cnh tranh cho nông sn.

Cục Trng trt đã tham mưu trình B Nông nghip và Phát trin nông thôn Đ án quy hoch phát trin ngành hàng và cây ch lc, có li thế cnh tranh đến năm 2020, tm nhìn 2030, cùng hàng lot đ án phát trin bn vng cho ngành điu, tái canh cho cà phê, quy hoch phát trin mía, sn, h tiêu, ngô…

Ti Hi ngh Trin khai thc hin tái cơ cu lĩnh vc trng trt năm 2014-2015 và đnh hướng giai đon 2016-2020, ngày 22/7/2015, do B Nông nghip và Phát trin nông thôn t chc, B trưởng Cao Đc Phát nhn mnh, đ phát trin bn vng ngành trng trt, trước tiên, ngành cn chuyn mnh sang sn xut hàng hóa, căn c vào điu kin sn xut ca các vùng min đ la chn phát trin nhng sn phm hàng hóa ch lc, như: vùng phía Bc là go cht lượng cao, chè, rau, hoa, qu… khu vc Tây Nguyên, Duyên hi Nam Trung B, Đng bng sông Cu Long là lúa go, cây công nghip, cây ăn trái… đ phc v xut khu và mt phn cho ni tiêu.

Song song đó, ngành trng trt cn nâng cao kh năng cnh tranh đ thc hin hi nhp bng các gii pháp gim giá thành, tăng cht lượng, đm bo an toàn thc phm, và kh năng cnh tranh. Mt khác, phi m rng th trường tiêu th sn phm k c th trường ni đa và xut khu, trong đó tp trung cho xut khu

Theo các chuyên gia, khi nước ta hi nhp ngày càng sâu rng, đ ngành trng trt tiếp tc phát trin, cn phi đy mnh xut khu, do đó cn phi đm bo cht lượng an toàn v sinh thc phm. Trong đó, các sn phm rau, qu, chè… an toàn v sinh thc phm đang là vn đ sng còn mà ngành trng trt phi tp trung thc hin.

Đc bit là h thng quy chun, tiêu chun cn tiếp tc xây dng đ sn xut phi tuân theo các quy chun, tiêu chun ca thế gii, góp phn đy mnh xut khu.

Tham kho thêm từ các nguồn:

1. B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2015). Hi ngh Trin khai thc hin tái cơ cu lĩnh vc trng trt năm 2014-2015 và đnh hướng giai đon 2016-2020, ngày 22/07, ti Hà Ni

2. Cc Trng trt - B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2016). L K nim 10 năm ngày thành lp Cc Trng trt (2005-2015), ngày 07/01, ti Hà Ni