Ngày 11/01/2019 tại tỉnh Ninh Bình, Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và khu kinh tế (KKT) các tỉnh đồng bằng Sông Hồng (gồm 11 Ban Quản lý) tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình - Khối trưởng Khối thi đua năm 2018 đăng cai tổ chức Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT của 11 tỉnh, thành phố các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Long - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đánh giá khái quát về tình hình hoạt động của Khối thi đua trong năm 2018.

Khối trưởng Khối thi đua Hoàng Đức Long cho biết: Năm 2018, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua đã đồng sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương phát động. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Ngay từ đầu năm, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã tích cực, chủ động phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sớm triển khai các hoạt động thi đua năm 2018, như: Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018, đăng ký thi đua, phát động các phong trào thi đua trong toàn Khối cũng như tại các đơn vị trong Khối.

Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động chung của Khối. Do đó, năm 2018, các phong trào thi đua của Khối được triển khai đồng bộ, duy trì nề nếp và đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đơn vị trong Khối đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao, với các chỉ tiêu chủ yếu về thu hút đầu tư, các chỉ tiêu giá trị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, KCX, KKT và công tác quản lý nhà nước sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị... duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh.

Kết quả thu hút đầu tư đạt được những con số ấn tượng cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký, cụ thể: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 454 dự án, trong đó 304 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 150 dự án đầu tư trong nước (DDI); thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 746 lượt dự án, trong đó có 346 lượt dự án FDI và 400 lượt dự án DDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong năm của dự án FDI là 5.923,76 triệu USD và dự án DDI là 69.344,30 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/12/2018, trên địa bàn các KCN, KKT của 11 tỉnh, thành phố có 2.554 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 53.011,34 triệu USD (bằng 110,73% so với cùng kỳ năm 2017), vốn đầu tư thực hiện đạt 34.505,10 triệu USD (đạt 65,09% tổng vốn đầu tư đăng ký) và 1.858 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 384.824,11 tỷ đồng (tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2017), vốn đầu tư thực hiện đạt 169.499,96 tỷ đồng (đạt 44.05% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 79 KCN, với tổng diện tích là 19.990,9ha đã đi vào hoạt động; 69 KCN đã có trạm xử lý nước thải tập trung.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT đạt 1.934.705,19 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 58.884,59 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 44.828,17 triệu USD; nộp ngân sách đạt 38.577,38 tỷ đồng; tạo việc làm cho 990.280 người lao động.

Năm 2019, Khối thi đua sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo về chuyên môn của Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong công tác xây dựng và phát triển các KCN, KKT. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tổ chức và triển khai có hiệu quả các chương trình thi đua yêu nước gắn với hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; lan tỏa các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

Chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019, xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Đổi mới hình thức, nội dung thi đua thiết thực hơn, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị nhằm tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức và lao động thi đua, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua với việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo nhằm động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lao động sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã nhất trí bầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Hải Dương làm Khối trưởng và Ban Quản lý KKT Quảng Ninh làm Khối phó, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2019./.

Một số hình ảnh tải Hội nghị:

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tặng hoa chúc mừng Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2019

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019

Lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể