Tha thun Hp tác gia hai đơn v này là mô hình liên kết gia các trường, vin nghiên cu vi doanh nghip nhm thúc đy thương mi hóa các kết qu nghiên cu, đng thi tăng hàm lượng công ngh trong các sn phm ca doanh nghip, nâng cao tính cnh tranh và to s phát trin bn vng. Đây là mô hình được Đng, Chính ph đc bit khuyến khích trong thi gian va qua nhm đy mnh đi mi sáng to, phát trin các doanh nghip công ngh, trong bi cnh năng lc hp th công ngh, đi mi sáng to ca doanh nghip trong nước còn hn chế.

Trong tha thun hp tác này, hai bên tiến ti hp tác toàn din v vic tài tr, đt hàng các hot đng nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh. Qu nghiên cu mà VP9VN dành cho hot đng này d kiến là 01 t đng mi quý. Hai bên cũng nht trí hp tác trong vic chia s thông tin, chia s cơ s vt cht đ phc v cho các hot đng chung; phi hp đ tuyn dng sinh viên, nghiên cu sinh ca Trường làm vic ti VP9VN.

Đại diện của VP9VN và Đại học Công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biu ti l ký kết, PGS, TS. Phm Bo Sơn, Phó Hiu trưởng Trường Đi Công ngh, Đi hc Quc gia cho biết, vic ký kết tha thun hp tác vi VP9 s giúp Nhà trường có điu kin trin khai các nghiên cu khoa hc, công ngh, giúp các bn sinh viên có điu kin đ áp dng nhng kiến thc đã hc vào thc tế.

PGS, TS. Phm Bo Sơn chia s: “Thi gian qua, rt nhiu doanh nghip đã hp tác vi Nhà trường và to đu ra cho sinh viên. Tuy nhiên, chuyn giao công ngh và hp tác cùng phát trin thì rt hiếm”.

Chính vì vy, vi ln hp tác toàn din này vi VP9VN, PGS, TS. Phm Bo Sơn cam kết, Nhà trường s to mi điu kin cho các thy cô, sinh viên cùng tham ra nghiên cu đ to ra nhng sn phm tt nht chuyn giao công ngh cho VP9VN.

Đánh giá cao vai trò ca các vin nghiên cu nói chung, Đi hc Công ngh nói riêng, ông Nguyn Đình Nam, Tng Giám đc Công ty cho biết, các vin nghiên cu khoa hc mi là nơi to ra các nghiên cu tiên phong, còn các doanh nghip đóng vai trò thương mi hóa sn phm đó. Còn đi vi riêng Đi hc Công ngh, ông Nam có nim tin chc chn rng, vi li thế v đi ngũ ging viên, nghiên cu sinh nhiu kinh nghim , cùng vi nhiu kết qu nghiên cu chuyên sâu đã được ghi nhn, các nghiên cu ca Đi hc Công ngh s giúp VP9VN tăng sc cnh tranh trên th trường.

V phía Nhà nước, ông Phm Hng Qut, Cc Phát trin th trường và doanh nghip khoa hc công ngh, B Khoa hc và Công ngh cho biết, cũng đánh giá cao vai trò ca s hp tác gia Đi hc Công ngh và VP9VN

“Đây là mt đin hình t phát, nhưng rt đáng biu dương ca h sinh thái khi nghip”, ông Qut nhn mnh.

Ông Qut cam kết, các cơ quan nhà nước s c vũ, h tr s hp tác này, trước mt là v mt tinh thn. Sau đó, s phi hp vi các b hoàn thin các chính sách h tr đi vi các doanh nghip đi đu ging như VP9VN, nhm to nên kỳ tích thành công đin hình cho Vit Nam./.

VP9VN là doanh nghip đã phát trin thành công camera internet vi cht lượng hình nh hàng đu thế gii khi truyn hình nh đi xa, đã đưa sn phm vào th trường và cnh tranh vi các camera nhp khu. Trong năm 2015-2016, vi công ngh này, VP9VN đã đt được mt s gii thưởng, như: Gii nht Techfest 2015, Gii Ba Nhân Tài Đt Vit, và được Chính ph nhiu nước, như: Phn Lan, Nht Bn, Hàn Quc, Thái Lan la chn, tài tr đ kết ni, đưa công ngh sang s dng th nghim, thương mi hóa ti nhiu nước.