Ngày 20/09/2016, B Kế hoch và Đu tư t chc Hi ngh “Tng kết 1 năm thi hành Lut Doanh nghip 2014 và Lut Đu tư 2014”.

Tác đng tích cc và lan ta rng rãi đến cng đng doanh nghip

Phát biu ti hi tho, Th trưởng B Kế hoch và Đu tư Đng Huy Đông cho biết, Lut Doanh nghip, Lut Đu tư đã đi hết 1 năm đu tiên thc thi k t khi có hiu lc. Tình hình ci cách mnh m ca 2 lut này đã tác đng tích cc và lan ta rng rãi đến cng đng kinh doanh, góp phn thúc đy ý chí khi nghip. Lut Doanh nghip và Lut Đu tư đã góp phn xóa b rào cn v đu tư, kinh doanh, không phù hp vi kinh tế th trường, to cơ s pháp lý cho vic ci thin môi trường đu tư kinh doanh ngày càng thun li, minh bch và bình đng cho các nhà đu tư.

Theo thng kê ca B Kế hoch và Đu tư, thi gian tiếp nhn, x lý h sơ, th tc đăng ký kinh doanh các đa phương đã được rút ngn. Trung bình thi gian x lý h sơ mi thành lp ca c nước là 2,9 ngày; Hà Tĩnh là đa phương x lý h sơ doanh nghip nhanh nht 01 ngày; Tin Giang 1,3 ngày; Hu Giang là 1,32 ngày và Đà Nng là 2,52 ngày.

Trong 6 tháng đu năm 2016, c nước hin có 285.149 h sơ, trung bình mi cán b phi x lý hơn 551 h sơ. Đây là con s cao hơn nhiu so vi trước kia, trong đó, cao nht là TP. H Chí Minh, mi cán b x lý 1.712 h sơ/tháng; TP. Hà Ni, mi cán b x lý 1.127 h sơ/tháng và Đà Nng là hơn 647 h sơ/cán b.

Thng kê cũng cho thy, t khi thc hin hai Lut Đu tư, Lut Doanh nghip (01/07/2015 - 01/07/2016) đến nay c nước đã có hơn 105.975 doanh nghip được thành lp mi, vi s vn 767.900 t đng, bình quân vn là 7,25 t đng/doanh nghip. S doanh nghip thành lp mi tăng 27,8%, vn đăng ký mi cũng tăng trên 42% và bình quân vn tăng 11% so vi cùng kỳ năm trước.

V tình hình thu hút đu tư, trong thi gian t 01/07/2014-01/07/2015, s d án đăng ký mi là 1.944 d án, s d án tăng vn là 811 d án. Tuy nhiên, sau 1 năm thi hành Lut Doanh nghip và Lut Đu tư (01/07/2015-01/07/2016) đã là 2.401 d án đăng ký mi và 1.680 d án đăng ký tăng vn.

Đánh giá v tác đng ca 2 lut trên, ông Bùi Anh Tun, Phó Cc trưởng Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh cho biết, hai đo lut v kinh doanh và đu tư đã và đang thúc đy đi mi thái đ, tư duy ca b máy chính quyn các cp. Các lut này đã gii phóng quyn t do kinh doanh vi quy đnh doanh nghip được kinh doanh tt c các lĩnh vc mà lut không cm, nâng cao tính t ch ca doanh nghip. Bên cnh đó, Lut Đu tư cũng công khai ngành ngh cm kinh doanh và có điu kin... nhm to điu kin cho công dân, doanh nghip được tiếp cn tt hơn vi chính sách và ch đng trong vic đăng ký kinh doanh.

Thi gian tiếp nhn, x lý h sơ, th tc đã được rút ngn

Thi gian va qua, sau khi áp dng đơn gin hóa th tc hành chính v đu tư và thc hin cơ chế thí đim mi gi đu tư theo hai lut mi, các đa phương cũng không ngng sáng to, nhiu mô hình khá thành công, như: TP. H Chí Minh đã thc hin thí đim mô hình đăng ký kinh doanh ti nhà, "4 trong 1" (theo nguyên tc, có 4 người ti các phòng ban, h tr ti nhà, cơ s kinh doanh ca pháp nhân hoc người dân đăng ký kinh doanh). Hà Tĩnh có mô hình đăng ký kinh doanh "vui v", người dân, doanh nghip khi đến đăng ký kinh doanh được tư vn mi khó khăn vướng mc trong ngày; còn Hà Ni h tr trc tuyến, trc tiếp cho người đăng ký kinh doanh ti ch đến khi nào làm được thì thôi", ông Tun cho biết.

Cn khc phc kp thi nhng khó khăn, tn ti

Trong thc tế trin khai, vic áp dng các quy đnh ti hai văn bn Lut mi gp mt s khó khăn, vướng mc là điu không tránh khi.

Nhn đnh v vn đ này, ông Quách Ngc Tun, Phó V trưởng V Pháp chế cho biết, nhng vướng mc phát sinh thi gian qua phn ln do có s khác nhau gia Lut Doanh nghip, Lut Đu tư và lut, văn bn pháp lut liên quan khác trong thc hin các th tc đu tư, ch yếu trong lĩnh vc đt đai, tài nguyên, môi trường, xây dng, nhà , bt đng sn và các ngành dch v chưa m hoc m hn chế đi vi các nhà đu tư và doanh nghip có vn đu tư nước ngoài.

Đng ý vi ý kiến trên, đi din cho S Kế hoch và Đu tư tnh Hi Dương, ông Lê Xuân Hin cho biết, khó khăn nht ca doanh nghip hin nay là không th chp hành đúng pháp lut vì h thng lut pháp quá phc tp, mâu thun. Ông khng đnh: “bn thân Lut Doanh nghip có vướng mc rt ít, mà vướng mc nhiu là lut chuyên ngành”.

Ngoài ra, theo ông Bùi Anh Tun, nhng khó khăn vướng mc trong quá trình trin khai lut còn có: (1) Mt s vn đ pháp lý còn tn ti trong quá trình chuyn tiếp, gây khó khăn trong gii quyết th tc đăng ký kinh doanh; (2) Áp lc công vic ca các b đăng ký kinh doanh tăng cao (khi lượng công vic ti các phòng ban thuc s kế hoch và đu tư đa phương cũng được nâng lên 40%, thi gian làm vic kéo dài 10 - 15 tiếng/ngày)...

Theo đó, ông Tun kiến ngh, B Kế hoch và Đu tư cn phi hp vi các b liên quan hoàn thin, sa đi, b sung các lut v đu tư, kinh doanh; Tiếp tc tăng cường đào to tp hun liên quan đến Lut Doanh nghip, Lut Đu tư...

Đi vi cng đng doanh nghip, cn phi nm vng và tuân th đúng các quy đnh pháp lut v đu tư và kinh doanh, chp hành nghiêm chnh quy đnh v điu kin kinh doanh, phát hin và phn ánh nhng vướng mc trong quá trình thc hin các văn bn pháp lut vi cơ quan nhà nước...

Da trên các kinh nghim khi trin khai lut ca tnh mình, ông Lê Xuân Hin cũng kiến ngh, cơ quan son tho phát hin thy li thì cn phi sa đi ngay trong Lut sa đi, b sung các lut v đu tư, kinh doanh nhm kp thi tháo g khó khăn cho doanh nghip.

Phát biu ch đo ti hi ngh, Th trưởng Đng Huy Đông cho biết, môi trường kinh doanh đang ngày càng tr nên cnh tranh như mt xu hướng tt yếu các cơ hi kinh doanh liên tc xut hin, nhưng cũng s thay đi chuyn biến không ngng to nên nhng thách thc, yêu cu cao v kh năng thích ng, linh hot năng lc đi mi ci tiến ni ti ca doanh nghip. Đây cũng là đòi hi ca các văn bn quy phm pháp lut liên quan ngày càng hoàn thin hơn đ phù hp vi thc tin.

Thc tin sau 1 năm thi hành Lut Doanh nghip, Lut Đu tư cho thy vn còn nhng vướng mc tn ti, nhng tư tưởng ci cách ca 2 lut còn chưa phát huy có hiu qu, mt s văn bn hin hành chưa phù vi tinh thn ci cách ca 2 lut, gây khó khăn cho doanh nghip. Bên cnh đó, mt s lut v đt đai, xây dng, môi trường còn chng chéo v mc tiêu đi tượng qun lý, trong đó th tc đu tư đt đai xây dng tn ti nhiu khó khăn nht cho doanh nghip.

Trong D tho Lut Sa đi, b sung các lut v đu tư, kinh doanh đang được B Kế hoch và Đu tư ly ý kiến đóng góp, Th trưởng cho biết, mc tiêu ci cách th tc hành chính tiếp tc được c th hóa hướng đến tăng cường liên thông đng b gia các th tc đu tư và các th tc khác. Đy mnh phương thc qun lý nhà nước t tin kim sang hu kim. Các ngành ngh kinh doanh có điu kin cn được tiếp tc được rà soát bãi b, đng thi b sung mt s ngành ngh có điu kin phù hp vi yêu cu trt t an toàn xã hi, đo đc xã hi, sc khe cng đng.

Th trưởng Đông cho rng, nhim v còn rt nhiu. Do đó, cơ quan qun lý nhà nước cn n lc hơn na trong đ xut gii pháp, ch đng tích cc phi hp loi b các rào cn pháp lý không phù hp, không ngng nâng cao tính minh bch, trách nhim thc thi, tăng cường k lut, k cương.

“Đ thc hin Chính ph liêm chính, Chính ph hành đng, kiến to và phc v, mi cán b nhà nước phi là nhng cán b liêm chính hành đng thc s cng hiến, thc s vì li ích chung ca cng đng doanh nghip”, Th trưởng nhn mnh.

Th trưởng mong rng, thi gian ti, các s ban ngành ca Trung ương và đa phương tiếp tc phát huy tinh thn trách nhim trong vic phc v người dân và cng đng doanh nghip./.