GRDP năm 2016 đạt 7,03%

Theo báo cáo Kết quả thc hin kế hoch phát trin kinh tế - xã hi, bo đảm quc phòng - an ninh năm 2016 và phương hướng, nhim v năm 2017 ca UBND tnh Đắk Lk, tng sn phm xã hi (GRDP - theo giá so sánh 2010) ước thc hin khong 44.571 t đồng, đạt 101,3% kế hoch, tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%.

Trong đó, sn xut nông nghip tiếp tc phát trin, gi vai trò quan trng trong n định kinh tếđời sng nông thôn, góp phn ch yếu trong vic duy trì tc độ tăng trưởng kinh tế ca tnh. Tuy nhiên, do hu qu ca hn hán, giá tr sn xut (giá so sánh 2010) ca ngành nông nghip gim khong 1.858 t đồng, dn ti VA (giá tr tăng thêm) gim 985 t đồng.

Trong vic thc hin Chương trình Xây dng nông thôn mi, đến hết năm 2016, toàn Tnh đạt 1.699 tiêu chí/2.888 tiêu chí, bng 58,8%, tăng 113 tiêu chí so vi cui năm 2015; bình quân toàn Tnh đạt 11,18 tiêu chí/xã, tăng 0,74 tiêu chí so vi cui năm 2015. S xã cơ bn đạt chun nông thôn mi trong năm là 13 xã, lũy kế đến hết năm 2016 là 20 xã, đạt 13,2%.

Giá tr sn xut công nghip (giá so sánh năm 2010) ước thc hin 13.750 t đồng, tăng 18,5% so vi thc hin năm 2015, đạt 108,2% kế hoch. Trên địa bàn Tnh hin có Khu công nghip Hòa Phú và 08 cm công nghip đang hot động nhưng kết cu h tng còn đang trong giai đon đầu tư nên kết qu thu hút d án đầu tư vào các khu, cm công nghip còn hn chế.

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tình hình thu hút đầu tư ca Tnh có nhiu khi sc so vi năm 2015, s lượng các nhà đầu tư đến tìm hiu và đăng ký đầu tư nhiu hơn. Tnh đã thu hút được 98 d án đầu tư vi tng vn đăng ký 23.896 t đồng. Ngoài ra, Tnh đã tiếp đón và hướng dn th tc đầu tư cho hơn 150 lượt nhà đầu tư.

Ước tính đến 31/12/2016, có 720 doanh nghip dân doanh đăng ký mi (tăng 9,6% so vi cùng k) vi tng s vn đăng ký 2.880 t đồng (tăng 36,04% so vi cùng k). Cp giy chng nhn đăng ký hot động cho 130 chi nhánh và 29 văn phòng đại din ca doanh nghip trong và ngoài tnh.

Ngoài ra, hot động xúc tiến du lch được quan tâm đầu tư, hình nh du lch Đắk Lk được qung bá ti đông đảo bn bè trong nước và quc tế, đem đến nhiu cơ hi thu hút đầu tư vào Đắk Lk. Bên cnh đó, các cơ quan qun lý đã thường xuyên kim tra, giám sát, hướng dn hot động du lch tuân th theo đúng quy định pháp lut. Vì vy, hot động du lch trên địa bàn Tnh trong năm tiếp tc phát trin, doanh thu du lch đạt kế hoch đề ra.

Đẩy nhanh thc hin tái cơ cu nn kinh tế

Phát huy kết qu đạt được trong năm 2016, Tnh cũng s thc hin tái cơ cu, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng sut, hiu qu và sc cnh tranh ca nn kinh tế trong năm ti, đồng thi, d kiến các ch tiêu ch yếu ca năm 2017 như: Tng sn phm xã hi (GRDP - theo giá so sánh năm 2010) khong 47.910 t đồng, tăng trưởng kinh tế khong 7,5%-8% so vi ước thc hin năm 2016. Thu nhp bình quân đầu người theo giá hin hành đạt 38 - 38,5 triu đồng. T l h nghèo gim 2,5%-3% so vi năm 2016.

Để đạt được mc tiêu nói trên, tnh Đắk Lk s thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yếu sau:

V phát trin kinh tế: Xây dng Đề án tng th tái cơ cu kinh tế gn vi chuyn đổi mô hình tăng trưởng tnh Đắk Lk và các đề án tái cơ cu ngành, lĩnh vc theo hướng nâng cao cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh ca nn kinh tế.

Trong đó, tp trung trin khai thc hin các Đề án tái cơ cu ngành nông nghip theo hướng nâng cao giá tr gia tăng và phát trin bn vng ca tnh, Đề án Nông nghip ng dng công ngh cao và Đề án phát trin cà phê bn vng; đánh giá li tình hình thc hin các đề án, chương trình, kế hoch ca ngành đã được ban hành (42 đề án, chương trình, kế hoch).

H tr các th tc để Công ty C phn Bia Sài Gòn - Đắk Lk đầu tư dây chuyn sn xut bia lon vi công sut 50 triu lít, nâng công sut ca nhà máy lên 90 triu lít.

Khuyến khích thành lp các Hip hi ngành ngh doanh nghip công nghip - thương mi. Tăng cường các lp đào to, tp hun ngn hn nâng cao trình độ qun lý doanh nghip, trong đó chú trng trang b kiến thc hi nhp kinh tế quc tế.

Bên cnh đó, Tnh đã t chc thành công L hi cà phê Buôn Ma Thut ln th 6, kết hp vi Liên hoan Văn hóa cng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hi ngh xúc tiến đầu tư vào tnh Đắk Lk.

Ci thin mnh m môi trường đầu tư kinh doanh, trin khai có hiu qu ni dung cam kết gia UBND tnh và Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam v to lp môi trường kinh doanh thun li cho doanh nghip, trong đó tp trung ci cách th tc hành chính và các chính sách, đặc bit là trong các lĩnh vc: thuế, hi quan, kho bc nhà nước, bo him xã hi nhm to môi trường thông thoáng, cnh tranh bình đẳng, minh bch cho các doanh nghip nh và va (DNNVV) phát trin.

Đẩy mnh các hot động h tr doanh nghip, đặc bit là DNNVV khu vc tư nhân, tp trung vào vic h trđáp ng nhu cu thc tế ca các DNNVV trong vic lp phương án kinh doanh hiu qu, tìm kiếm th trường và gn lin vi bo lãnh tín dng; h tr cng đồng doanh nghip xây dng, thành lp các hi doanh nghip, hi ngh nghip phc v cho hot động ca doanh nghip; trin khai có hiu qu Kế hoch h tr DNNVV năm 2017. Để đạt ch tiêu đến năm 2020 toàn Tnh có khong t 10.000 đến 12.000 doanh nghip hot động, trong đó có khong 10% doanh nghip có quy mô va và ln, ngun lc mnh, phn đấu s DNNVV đến hết năm 2017 đạt trên 7.150 doanh nghip, tăng khong 20% so vi năm 2016 (năm 2016 ước đạt 5.950 doanh nghip).

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó chú trọng đến hình thức Hợp đồng xây dng - chuyn giao (dự án BT) nhm đẩy nhanh tiến độ thc hin các d án, to ngun lc t qu đất để b sung ngun vn cho ngân sách Tnh, đồng thi thúc đẩy phát trin kết cu h tng đô th và phát trin kinh tế - xã hi ca Tnh.

V phát trin văn hóa - xã hi: Tnh s nâng cao cht lượng ngun nhân lc, phát trin giáo dc - đào to, dy ngh và vic làm

Tiếp tc đẩy mnh công tác lao động, dy ngh và gii quyết vic làm. Đồng thi, tăng cường công tác tuyên truyn giáo dc và thc hin đổi mi căn bn toàn din giáo dc đào to. Đẩy mnh công tác xã hi hoá trong lĩnh vc giáo dc - đào to và dy ngh, nht là khu vc thành ph Buôn Ma Thut, các trung tâm huyn có điu kin kinh tế - xã hi phát trin. Phn đấu đạt t l 39% trường hc đạt chun quc gia vào năm 2017.

Phát trin h thng an sinh xã hi đa dng; tp trung gim nghèo bn vng. Rà soát, điu chnh và trin khai đồng b các chính sách đối vi người có công, dy ngh, gii quyết vic làm, bo tr xã hi, gim nghèo bn vng và bo đảm an sinh xã hi, nht là đối vi vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tc, vùng ATK, các huyn nghèo và các xã, thôn, buôn đặc bit khó khăn, bo đảm tính hiu qu, phù hp giữa các nhóm đối tượng và đ̀u kiện nguồn lực của Tỉnh.

Trin khai thc hin tt d án Gim nghèo khu vc Tây Nguyên ti các huyn thuc d án, trong đó đặc bit quan tâm đến các mô hình sinh kế có tính bn vng để duy trì và nhân rng sau khi d án kết thúc.

Ci thin và tng bước nâng cao điu kin sng cho người nghèo, người mi thoát nghèo, nht là ti vùng đồng bào dân tc thiu s, phn đấu gim nghèo bn vng; thu hp khong cách chênh lch gia thành th và nông thôn, gia các dân tc và các nhóm dân cư khác./.