Tăng trưởng GRDP vượt kế hoạch đề ra

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2016 (giá so sánh 2010) tăng 9,31% so cùng kỳ năm trước (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 7,55%), trong đó GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,48%.

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5% so cùng kỳ năm trước (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 7,5%). Trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,05%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 15,31%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,67%; công nghiệp khai khoáng giảm 22,65%.

Hoạt động thương mại ở địa phương phát triển sôi động và tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn Tỉnh đạt 74.160 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch năm 2016 đạt 12.998 tỷ đồng, tăng 16,43% so cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú được 4.528 nghìn lượt với 10.468 nghìn ngày khách lưu trú, tăng lần lượt 12,32% và 14,39%, trong đó khách quốc tế được 1.163 nghìn lượt với 3.654 nghìn ngày khách quốc tế, tăng lần lượt 22,27% và 25,96% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 3,6%), chủ yếu do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, gây khô hạn, các hồ chứa không cung cấp đủ nước đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Sản lượng lúa cả năm đạt 230,5 nghìn tấn, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng ngô đạt 15 nghìn tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Năm 2016, Tỉnh cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 68 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 26.732 tỷ đồng, trong đó Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp mới 22 dự án với tổng mức đầu tư là 3.315 tỷ đồng. Đã tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động đối với 15 dự án (trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong chấm dứt hoạt động 10 dự án) chủ yếu do vi phạm tiến độ đầu tư hoặc nhà đầu tư trả lại dự án. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Ttỉnh năm 2016 đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 13,9% so cùng kỳ năm trước (Nghị quyết HĐND tỉnh là 32.000 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, tính đến cuối năm 2016, toàn Tỉnh có 29,8% số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, tương đương 28/94 xã (Nghị quyết HĐND Tỉnh là 31,9% số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, tương đường 30/94 xã) do 2 xã Diên Hòa, Diên Toàn đăng ký vào các năm sau. Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn Tỉnh là 12,65 tiêu chí/xã.

Bên cạnh đó, công tác công tác dạy nghề, nâng cao trình độ cho người lao động, giải quyết việc làm cũng được Tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm 2016, toàn Tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho 24.989 người, đạt 102% so với chỉ tiêu kế hoạch giao ( trong đó: đào tạo cao đẳng nghề 1.426 học viên, trung cấp nghề 2.454 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 21.109 người); tỷ lệ đào tạo dài hạn chiếm 15,84% trong tổng số người được đào tạo. Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn cho 877 lao động nông thôn với tổng kinh phí 1.180 triệu đồng; đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 1.979 lao động nông thôn, kinh phí 3.700 triệu đồng; đào tạo, bồi dưỡng cho 839 cán bộ, công chức xã với kinh phí 3.700 triệu đồng.

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững

Năm 2017, Khánh Hòa phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Theo đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,5 - 7,0%. Trong đó, GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,0%-7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 50,5 triệu đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5%; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,8%; Giá trị dịch vụ (chưa bao gồm các loại thuế) tăng 7,8%... Để đạt được mục tiêu này, năm 2017, Khánh Hòa sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính Phủ; các chương trình kinh tế - xã hội; Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII; trong đó, thực hiện 04 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh, triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu tại Kết luận số 53-KL/TW và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được ban hành. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sau khi được Bộ Chính trị thông qua, tạo bước đột phá về cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư, phát triển khu vực này.

Hai là, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp... Cụ thể là:

Về phát triển công nghiệp. Triển khai thực hiện các Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. Tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai các dự án năng lượng mới như: nhà máy điện sử dụng công nghệ nước plasma 50MW, nhà máy điện năng lượng mặt trời 60MW tại Cam Thịnh Đông.. Tiếp tục kêu gọi đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp Suối Dầu, Ninh Thủy, các cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú (mở rộng 10ha), Trảng É, Sông Cầu...

Về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản. Hoàn thành các quy hoạch trên các lĩnh vực ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2025. Tập trung triển khai có hiệu quả các quy hoạch, các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trên cơ sở đó từng bước phát triển vùng chuyên canh, chuyên nuôi với quy mô sản xuất hàng hóa gắn với từng bước hình thành chuỗi giá trị đối với nông - thủy sản mà Tỉnh có lợi thế, để tăng tính cạnh tranh về chất lượng, về giá cả.

Về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Xây dựng “Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, “Quy hoạch phát triển hệ thống của hàng xăng dầu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” để làm cơ sở thực hiện quản lý ngành, phục vụ kêu gọi đầu tư, phát triển. Tổ chức thực hiện các Chương trình Xúc tiến thương mại; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; nắm bắt, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Về đầu tư xây dựng. Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 theo Luật Đầu tư công, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn, như: đường Nha Trang - Diên Khánh (đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng), đường Phong Châu… và các chương trình mục tiêu theo quy định của Chính phủ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" của các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. Xây dựng cơ chế tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ kịp thời về chính sách, thủ tục hành chính; công khai, minh bạch toàn bộ các quy định, chính sách, cơ chế bảo đảm việc tiếp nhận bình đẳng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp./.