Thảo luận tại Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023 với chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”, do Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức hôm nay (ngày 30/11), TS. Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, bên cạnh nhận thức chung về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, làm thế nào để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong góp sức thực thi chiến lược, chính sách định hướng, là một vấn đề rất lớn, cần nhiều giải pháp để thực thi.

Nếu thực thi nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh thì sẽ mở rộng cơ hội phát triển
TS. Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thứ 2 từ phải sang) thảo luận tại Diễn đàn

“Là cơ quan đầu mối được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao xây dựng chính sách về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tăng trưởng bao trùm, kinh tế tuần hoàn, chúng tôi xác định rõ phát triển bền vững là một mục tiêu bao trùm, trong đó tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn là phương thức để đạt được mục tiêu phát triển bền vững...”, ông Việt Anh nói.

Ông cho rằng, tùy thuộc vào ưu tiên chính sách trong từng thời kỳ, cả về mặt chính trị, kinh tế, xã hội để xây dựng chính sách phù hợp, tương ứng. Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và đề xuất Chính phủ ban hành Chiến lược hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, và đưa vấn đề tăng trưởng xanh vào các diễn đàn thảo luận mang tính toàn cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong khung khổ quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó có hệ thống phân loại ngành quốc gia. Việc phân loại ngành sẽ thúc đẩy các nỗ lực can thiệp hướng đích. Tiến trình này cần sự nỗ lực của các bộ, ngành. Chẳng hạn, trong ngành ngân hàng, tài chính, cần phát triển các chương trình tín dụng xanh, trái phiếu xanh và các hoạt động khác, nhằm huy động các huy động nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh. Đây là con đường đòi hỏi sự kiên trì và các hành động bài bản, hướng đích.

“Bên cạnh hệ thống phân loại ngành quy chuẩn quốc gia, chúng tôi đang xây dựng khung cơ sở cho quản lý Nhà nước về tăng trưởng xanh, đồng thời từng bước giúp các doanh nghiệp hiểu rằng, nếu thực thi nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, thì sẽ mở rộng cơ hội phát triển với các ưu đãi cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong rằng, trong nỗ lực xây dựng hệ thống phân loại xanh và các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển xanh, hướng đích, sẽ luôn có sự hợp tác của các bộ, ngành, các đối tác lớn, để tạo sức mạnh tổng thể cho phát triển đất nước xanh hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới....”, ông Việt Anh chia sẻ./.