Theo báo cáo Market Pulse hàng quý ca Nielsen Vietnam - mt công ty phân tích d liu và đo lường toàn cu - trong quý IV/2017, tc đ tăng trưởng ca th trường tiêu dùng nhanh đã gim đáng k xung ch còn 0,5% so vi 6,4% trong quý III.

Trong đó, tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh ti khu vc nông thôn năm 2017 có nhiu biến đng hơn vi mc tăng trưởng 6,1% so vi năm 2016.

Báo cáo phân tích th trường ca Nielsen Vit Nam cho thy, nhìn chung vic tiêu th các nhóm ngành hàng ln ti th trường Vit Nam, bao gm: nước ung, thc phm, sa, sn phm chăm sóc gia đình, sn phm chăm sóc cá nhân vào thi đim cui năm 2017 đã có s st gim, duy ch có ngành hàng đ ung đt mc tăng 3,2%.

Ngành hàng thuc lá cũng cho thy s tăng trưởng tích cc, đt 1,3%.

Còn các ngành hàng khác li không th hin “bc tranh” tươi sáng như hai ngành hàng nêu trên khi tt c đu st gim mnh t ngành hàng chăm sóc cá nhân, v sinh nhà ca, thc phm và sa đến các sn phm t sa.

Khu vực nông thôn đang là mảnh đất màu mỡ của thị trường tiêu dùng nhanh

Theo ông Nguyn Anh Dũng, Giám đc cp cao, B phn Dch v đo lường bán l ca Nielsen Vit Nam, vic lưu thông sn phm thuc các nhóm ngành hàng ln thông qua các kênh thương mi truyn thng và ca hàng bán l c nông thôn và thành th cui năm 2017 đu có s st gim mnh.

Nguyên nhân là do hu qu ca các cơn bão ln liên tiếp vào cui năm gây ra nhiu thit hi c v người và ca, đc bit là các khu vc nông thôn. Mt nguyên nhân khác cũng nh hưởng đến s st gim này đó chính là mùa Tết năm nay đến tr hơn so vi mi năm, Tết Nguyên đán din ra vào gia tháng 02/2018, trong khi đó mùa Tết năm 2017 ch din ra vào đu tháng 01/2017.

Mc dù vy, khi nhn xét v s tăng trưởng ca th trường FMCG ti khu vc nông thôn và thành th Vit Nam, báo cáo ca Nielsen Vit Nam cũng ch ra rng, s tăng trưởng ti khu vc nông thôn vn tiếp din trong năm 2017 nhưng nhiu biến đng hơn so vi năm trước. Khu vc nông thôn trong năm 2017 tăng trưởng 6,1%, trong khi đó, khu vc thành th ch tăng 4% so vi năm 2016.

Tuy nhiên, khu vc nông thôn tiếp tc là ngun tăng trưởng mi cho các nhà sn xut. Vic m rng kinh doanh ra các khu vc nông thôn luôn đi kèm vi thách thc rt ln đó là chi phí đ đưa sn phm v đến nhng khu vc vùng sâu vùng xa. Đây không ch là khó khăn ca riêng th trường Vit Nam, mà đó còn là khó khăn chung ca các quc gia trong khu vc châu Á.

“Mt s khu vc nông thôn th hin nhiu trin vng hơn các khu vc khác, do đó, vic xác đnh các khu vc tim năng là điu rt quan trng đi vi doanh nghip đ ti đa hóa ngun lc đu tư. Bên cnh đó, đ thành công khu vc nông thôn, các nhà sn xut cn phi trang b cho mình nhng hiu biết v người tiêu dùng ti khu vc này”, báo cáo ca Nielsen Vit Nam nhn đnh.

Theo Giám đc cp cao B phn Dch v đo lường bán l ca Nielsen Vit Nam, người tiêu dùng nông thôn ngày nay đang đòi hi nhng tri nghim cao cp hơn. H đã dn làm quen vi cuc sng mang hơi th ca thành th nh vào s phát trin và ph biến ca công ngh và cơ s vt cht h tng.

Vì vy, đ thành công khu vc nông thôn, các nhà sn xut cn phi trang b cho mình nhng hiu biết v người tiêu dùng ti khu vc này. /.