Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã bổ sung thêm các quyền, tạo thêm thuận lợi cho người nộp thuế, cụ thể là:

Thay đổi thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thuế

Tại Khoản 4 Điều 35 Luật Quản lý thuế quy định: “Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ”. Quy định về tiếp nhận hồ sơ nêu trên đang được quy định tại Luật theo hướng áp dụng chung, bao gồm cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế và các hồ sơ khác.

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Quản lý thuế mới để thay thế cho Luật Quản lý thuế 2006

Theo Bộ Tài chính, “Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa đầy đủ theo quy định” thì có 2 yếu tố: Sai lỗi đơn giản cơ quan thuế có thể chỉnh sửa được mà không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; sai lỗi ảnh hưởng đến xác định nghĩa vụ thuế cơ quan thuế không thể chỉnh sửa được.

Do đó, cần bổ sung quy định trường hợp người nộp thuế trong một thời gian cụ thể nếu không điều chỉnh và gửi lại hồ sơ khai thuế thì thủ trưởng cơ quan thuế được quyết định việc tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ thuế.

Vì vậy, Dự thảo đề xuất về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế có văn bản thông báo, nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan thuế thì thủ trưởng cơ quan thuế quyết định việc tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ thuế và có thông báo gửi người nộp thuế biết”.

Sửa đổi thời gian không nộp hồ sơ khai thuế làm căn cứ ấn định thuế

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp bị ấn định. Việc quy định theo luật hiện tại có ưu điểm là việc xử lý về thuế được kịp thời, nhanh chóng, góp phần thu kịp thời các khoản thuế đến hạn vào Ngân sách Nhà nước. Mặt khác, còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người nộp thuế trong việc chấp hành quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên việc quy định sau thời hạn 10 ngày như vậy là quá ngắn, khó thực hiện cho cơ quan thuế. Trong thực tế có Cục Thuế địa phương kiến nghị để sau thời hạn là 90 ngày. Vì trong thời gian này, người nộp thuế nếu được cơ quan Thuế nhắc nhở sẽ nộp đủ hồ sơ khai thuế theo quy định.

Vì vậy, Dự thảo đề xuất người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp: Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Bổ sung quy định về thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Tại Luật Quản lý thuế hiện hành quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì bị tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày. Quy định này áp dụng cho cả người nộp thuế thực tế không còn đối tượng để thu; người nộp thuế đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổng cục Thuế cho biết, quy định này dẫn đến tiền chậm nộp của nhóm đối tượng không có khả năng thu đến 31/12/2017 tăng lên đến 10.465 tỷ đồng. Số nợ này theo dõi trên sổ sách của cơ quan thuế, nhưng là nợ ảo, tạo áp lực về chi phí, nhân lực cho cơ quan thuế trong việc theo dõi quản lý nợ thuế. Do đó, cần khoanh nợ đối với khoản nợ thuế, nợ tiền chậm nộp của các đối tượng nêu trên để làm giảm số nợ ảo.

Vì vậy, Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo hướng: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được xoá nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 1 - 5 tỷ đồng. Cục trưởng cục thuế, cục trưởng cục hải quan được xoá nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 1 tỷ đồng.

Bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế cũng có sửa đổi

Bộ Tài chính đề nghị sửa điểm Khoản 2 Điều 78 Luật Quản lý thuế về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế trong trường hợp người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 78 Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế quy định: “Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ký. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra thuế mà người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế”.

Thực tế, phát sinh trường hợp đã ban hành quyết định kiểm tra nhưng chưa công bố quyết định kiểm tra thì người nộp thuế đã chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp.

Để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí cho cơ quan thuế, Dự thảo đề xuất sửa đổi như sau: “Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ký. Trước khi công bố quyết định kiểm tra mà người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế”.

Bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại

Dự thảo Luật Quản lý thuế đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại theo hướng: Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế online.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế như: Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại; Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an…

/.