UBND phường Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước đã nỗ lực với quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020, theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đạt khá, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong chỉ đạo điều hành, UBND phường thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND với đề cao, phát huy trách nhiệm cá nhân.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên UBND phường được phân công phụ trách từng lĩnh vực đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền, theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND phường.

Phương thức chỉ đạo, điều hành từng bước được đổi mới, có trọng tâm và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả. Các quyết định quan trọng đều được tập thể UBND tổ chức họp bàn bạc, lấy ý kiến, từ đó tạo sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện.

UBND phường chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND phường, thường xuyên xuống các khu phố để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách giải quyết các công việc theo thẩm quyền được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường vẫn còn một số hạn chế như việc chấp hành giờ làm việc, chế độ hội họp, chế độ thông tin báo cáo của một số bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm.

Khắc phục những tồn tại này, UBND phường Tiến Thành đã tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ hội họp, thông tin báo cáo và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của phường Tiến Thành, phấn đấu đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tới, những tháng cuối năm, UBND phường Tiến Thành xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức và các khu phố khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu được giao năm 2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường, theo chỉ đạo của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND phường đã đề ra.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

4. Trong 6 tháng cuối năm, UBND phường quyết tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng. Tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch UBND thành phố giao...

5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo đúng thời gian quy định, không để đơn thư tồn quá hạn. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

6. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND phường cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa phương mình.

7. Kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, UBND phường cũng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Đồng Xoài trực tuyến trực tiếp tại các hộ gia đình và tại nhà văn hóa khu dân cư theo chương trình đào tạo công dân điện tử tại 100% khu phố trên địa bàn phường.