Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,62%

Năm 2017, tỉnh Quảng Bình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển còn tiếp tục ảnh hưởng. Đặc biệt tỉnh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 năm 2017 gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã nỗ lực vượt lên khó khăn. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Du lịch biển tại Quảng Bình thu hút được đông đảo du khách trong nước và quốc tế

Cụ thể, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh Quảng Bình cho thấy, ước tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh năm 2017 tăng 6,62% so cùng kỳ năm 2016, vượt kế hoạch đề ra, đây là mức tăng trưởng khá cao trong điều kiện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, Tỉnh dự ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2017 (giá so sánh năm 2010) đạt 8.112 tỷ đồng, tăng 6,17% so cùng kỳ và đạt 105,3% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 5.433 tỷ đồng, tăng 3,95%; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 529 tỷ đồng, tăng 2,63%; giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 2.149 tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ. Cụ thể như sau:

Về trồng trọt, do hời tiết tương đối thuận lợi nên kết quả sản xuất cây trồng hàng năm đạt khá, sản xuất nông nghiệp được mùa. Hầu hết các địa phương gieo trồng hết diện tích, đúng lịch thời vụ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 87.241 ha, tăng 0,3% so năm trước. Trong đó: Diện tích vụ Hè Thu 31.602 ha, tăng 2,0%, còn các vụ khác trong năm thì giảm.

Tuy nhiên, năng suất nhiều loại cây trồng đạt cao và tăng so cùng kỳ, như: ước cây lúa cả năm đạt 51,4 tạ/ha, tăng 0,2%; Cây ngô đạt 51,5 tạ/ha, tăng 0,2%; cây khoai lang đạt 77,2 tạ/ha, tăng 6,4%; cây lạc đạt 21,7 tạ/ha, tăng 3,4%; cây vừng đạt 6,7 tạ/ha, tăng 2,8%; cây rau các loại đạt 107,8 tạ/ha, tăng 8,2%…; cây lương thực ổn định về mặt diện tích, sản lượng lương thực ước đạt 31,05 vạn tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ, đạt 109,3% kế hoạch (Trong đó sản lượng thóc đạt 284.680 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ, đạt 109,6% kế hoạch; sản lượng lương thực khác đạt 25.783 tấn, tăng 1,6% so cùng kỳ, đạt 105,9% kế hoạch).

Về lâm nghiệp, dự ước năm 2017 sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 325.000 m3, tăng 10,2% so năm trước và đạt 162,5% kế hoạch; sản lượng củi khai thác 250.060 ste, tăng 11,1% so năm trước.

Về thủy sản, dự ước sản lượng thủy sản năm 2017 đạt 71.130 tấn, tăng 15,1% cùng kỳ, đạt 109,4% kế hoạch. Về hoạt động thương mại nội địa, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Mạng lưới dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, kịp thời cho sản xuất, đời sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2017 ước đạt 18.082 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường, giá cả được tăng cường. Thực hiện tốt việc công khai, niêm yết giá tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trong Tỉnh.

Đáng chú ý, trong năm 2017, hoạt động du lịch của tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên. Năm 2017, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 3,3 triệu lượt, vượt 10% so kế hoạch, tăng 70,9% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng 108,7% so cùng kỳ; Tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.706 tỷ đồng, tăng 64,7% so cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch ước đạt 621 tỷ đồng, tăng 53,6% so cùng kỳ.

Phấn đấu 2018 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,0 %

Năm 2018, Quảng Bình phấn đấu tiếp tục bảo đảm ổn định và tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp và dịch vụ gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Một góc của Động Phong Nha

Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm theo tiến độ đề ra. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, thể dục thể thao, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Theo đó, Quảng Bình đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, như: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,0 %; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,0 %; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,5%; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản: 20%; công nghiệp - xây dựng: 27,2%; dịch vụ: 52,8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng...

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Bình sẽ tập tung vào7 nhiệm vụ sau: Một là, tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; Hai là, đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động; Ba là, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; Năm là, thực hiện tốt các giải pháp phát triển văn hóa, công bằng xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sưc khỏe nhân dân; Sáu là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; Bảy là, làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội./.