Chiều nay (ngày 3/7), Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính nói chung, trong đó có cấp huyện, cấp xã là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vừa qua, Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã tiếp tục nhấn mạnh nội dung này.

Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nội dung quan trọng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khi chủ trì phiên họp

Ngày 14/4/2023, Chính phủ đã có Tờ trình gửi UBTVQH. Tại phiên họp thứ 23 (tháng 5/2023), UBTVQH đã cho ý kiến và ban hành thông báo kết luận về định hướng xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, Chính phủ đã có Tờ trình mới về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trình UBTVQH.

Tại buổi làm việc, Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung lớn như về các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp và các trường hợp không bắt buộc thực hiện sắp xếp; về nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính sau sắp xếp…

Nội dung các quy định của dự thảo Nghị quyết phải khắc phục những bất cập, vướng mắc, hạn chế đã được chỉ ra qua tổng kết và giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021…

UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung. Trong đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn hoặc các quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phải bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, chất lượng đô thị của loại đơn vị hành chính tương ứng quy định trong Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của UBTVQH về phân loại đô thị đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15. Trường hợp có yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý…, thì Chính phủ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nội dung quan trọng
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự phiên họp

Nghiên cứu, có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp để khuyến khích, tạo động lực cho các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cần được đơn giản hóa, rõ trách nhiệm của các cơ quan, tăng tính chủ động của chính quyền địa phương và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong quá trình xây dựng Đề án. Trường hợp thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp huyện hoặc nhập huyện vào đơn vị hành chính đô thị cùng cấp, thì phải lập thành đề án riêng và phải bảo đảm đúng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định tại các nghị quyết của UBTVQH.

UBTVQH giao Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẩn trương tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết theo Tờ trình chính thức của Chính phủ, báo cáo Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến trước khi trình UBTVQH xem xét, thông qua khi đủ điều kiện./.