Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng

“Sau 9 tháng triển khai Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với sự chỉ đạo sát sao của UBTVQH, Chính phủ và sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, cơ quan được giao trực tiếp thực hiện, đến nay đã hoàn thành 49,6% tổng số nhiệm vụ lập pháp đề ra. Theo Kế hoạch còn 69/137 nhiệm vụ lập pháp cần tiếp tục thực hiện…”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, do UBTVQH tổ chức hôm nay (ngày 22/8), theo Văn phòng Quốc hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị (ảnh: QH)

Cũng theo ông Tùng, UBTVQH, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp được đề ra tại Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án Định hướng và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; tăng cường năng lực cho các chủ thể và đổi mới quy trình lập pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp; tổ chức hiệu quả hơn công tác lấy ý kiến nhân dân, ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật...

UBTVQH dành nhiều thời gian hơn, tập trung xem xét, cho ý kiến kỹ đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết và có kết luận cụ thể về từng dự án làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức tiếp thu, chỉnh lý.

Việc điều chỉnh, bổ sung dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được UBTVQH xem xét kỹ lưỡng, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. UBTVQH linh hoạt, tổ chức các phiên họp bất thường, kể cả ngoài giờ hành chính, để kịp thời xem xét các tờ trình, báo cáo của Chính phủ và giải quyết những vấn đề phát sinh; bước đầu triển khai tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật để tập trung xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, thông qua pháp lệnh.

Nhận diện hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBTVQH cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH như: một số cơ quan, tổ chức chưa kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, chậm gửi báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ nội dung theo yêu cầu về kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được giao; chưa quan tâm thỏa đáng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác xây dựng pháp luật được đề ra trong Kế hoạch; chất lượng của công tác nghiên cứu, rà soát đối với các nhiệm vụ lập pháp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo sát sao, thường xuyên đôn đốc, bố trí nhiều cuộc làm việc với tinh thần vào cuộc “từ sớm, từ xa” để nghe các Bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội báo cáo về công tác soạn thảo và nội dung các dự án luật (ảnh: QH)

Để bảo đảm hoàn thành Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2022 và năm 2023, UBTVQH đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án Định hướng, Kế hoạch số 81 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 4 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Các cơ quan, tổ chức phải quyết liệt chỉ đạo, có giải pháp cụ thể và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

UBTVQH, Chính phủ tăng cường bố trí các phiên họp chuyên đề pháp luật để kịp thời xem xét đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; cho ý kiến về các dự án trình Quốc hội; xem xét việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án để trình Quốc hội thông qua; ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án là kết quả rà soát của các nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch.

Đối với 32 nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo quy định để trình Quốc hội, UBTVQH xem xét theo tiến độ, trong đó cần chú trọng bảo đảm chất lượng, tránh phải chuẩn bị lại vì chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đối với 44 nhiệm vụ lập pháp có tiến độ hoàn thành trước ngày 31/12/2022, UBTVQH đề nghị các cơ quan tiếp tục chủ động triển khai thực hiện, bám sát các yêu cầu; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, xin ý kiến UBTVQH để có phương án giải quyết.

Các cơ quan của Quốc hội, trong quá trình thẩm tra, giúp UBTVQH tiếp thu chỉnh lý các dự án cần thể hiện quan điểm đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết có đáp ứng đủ yêu cầu để đưa vào Chương trình; dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết có đáp ứng đủ điều kiện để trình ra Quốc hội hay không. Tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ xem xét, cho ý kiến và thông qua luật, nghị quyết tại kỳ họp Quốc hội, tạo cơ sở để rút ngắn thời gian tiến hành kỳ họp nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả và nâng cao chất lượng của công tác lập pháp...

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra các tháng cuối năm 2022 và năm 2023, đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để hoàn thành việc thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ.../.