Ngày 14/6/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BNV tăng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Từ ngày 01/07/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019, cụ thể như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/07/2019 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BNV

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/07/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính ở trên) như sau:

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng.

Thông tư số 09/2019/TT-BNV chính thức có hiệu lực từ 01/8/2019 và thay thế Thông tư số 08/2018/TT-BNV./.