Da trên nhng ni dung đã được thng nht, trong đó nhn mnh trách nhim ca tt c các quc gia, Ngh quyết phù hp vi Hiến chương Liên hp quc trong vic tôn trng quyn con người và các quyn t do cơ bn cho mi người dân, không phân bit dưới bt kỳ hình thc nào gia các chng tc, sc tc, màu da, gii tính, ngôn ng, tôn giáo, ngun gc quc gia hay xã hi, tài sn, dòng dõi hay trng thái khác...

Ngh quyết cũng lưu ý đến tm quan trng ca các khuôn kh pháp lý quc tế hin hành v quyn ca ph n và bình đng gii, đc bit là Công ước v Xóa b mi hình thc phân bit đi x đi vi ph n, các ngh quyết ca Hi đng Bo an Liên hp quc hin ti v ph n, hòa bình và an ninh.

Đi din đoàn Vit Nam tham d phiên hp, ông Lê Minh Thông, Phó Ch nhim y ban Pháp lut ca Quc hi Vit Nam, thành viên Tiu ban Ni dung cho biết, y ban đã tiến hành tho lun d tho Ngh quyết v “Lut pháp quc tế trong vn đ ch quyn quc gia, không can thip vào công vic ni b ca nhau và quyn con người.”

Đây là ngh quyết được son tho t Đi hi đng IPU-131, do còn có ý kiến khác nhau nên chưa thông qua được. Bi các quc gia có nhiu quan đim khác nhau, có quc gia đ cao lut pháp quc tế, có nước đ cao ch quyn quc gia, có quc gia đ cao quyn con người, có quc gia li không đt trong quan h tương h gia 3 yếu t lut pháp quc tế, ch quyn quc gia và quyn con người nên có nhng quan đim khó dung hòa.

Vic tiếp thu ý kiến gia các quc gia vn chưa được các nước đng thun nên quyết đnh chuyn ti Đi hi đng IPU-132 ti Hà Ni đ thông qua ngh quyết quan trng này.

Cũng theo ông Lê Minh Thông, ti phiên hp, các đi biu đã đng thun biu quyết thông qua Ngh quyết v “Lut pháp quc tế trong vn đ ch quyn quc gia, không can thip vào công vic ni b ca nhau và quyn con người” cp y ban và s trình lên Đi hi đng.

Đây là ngh quyết quan trng th hin mi quan h gia lut pháp quc tế, ch quyn quc gia và quyn con người. Vit Nam có nhng đóng góp quan trng trong quá trình tho lun ti kỳ Đi hi đng ln trước. Vit Nam đ cao lut pháp quc tế và cho rng lut pháp quc tế cn phi được tuân th mt cách nghiêm túc trong quan h quc tế đng thi lut pháp quc tế cũng phi tương quan, tương thích trong ch quyn quc gia; không th không tôn trng ch quyn quc gia và quyn con người.

Thc cht lut pháp quc tế cũng nhm bo v quyn con người. Bi vy, Vit Nam hoan nghênh Liên minh Ngh vin Thế gii thông qua ngh quyết quan trng này và hy vng sau khi được thông qua, ngh quyết v ch quyn quc gia và quyn con người s được các nước chú trng thc hin mt cách nghiêm túc và tuân th mt cách nht quán./.

IPU 132 adopts resolutions on national sovereignty and human rights

On March 30, the Standing Committee on Democracy and Human Rights adopted the Resolution on international law relating to national sovereignty, non-intervention in each other's internal affairs, and human rights, as part of the agenda of the ongoing 132 Inter-Parliamentary Union Assembly (IPU-132).

The resolution covers the responsibility of all States to respect human rights and fundamental freedoms for all without discrimination on the basis of race, ethnicity, color, sex, language or origin.

It also highlights the importance of the existing international legal instruments for women's rights and gender equality, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the United Nations Security Council resolutions on women, peace and security.

According to National Assembly (NA) Committee for Legal Affairs Vice Chairman Le Minh Thong, the draft resolution was drafted at the IPU-131 that was not adopted. National sovereignty and human rights must be respected and international law aims to protect human rights. Le Minh Thong said the resolution was also debated during the IPU's previous assembly but not passed due of a lack of consensus among participants.

According to Mr. Thong, at the meeting, delegates agreed to pass a resolution on International law regarding national sovereignty, non-interference in each other's internal affairs and human rights at Commission level and this resolution will be submitted to General Assembly.

This important resolution expresses the relationship among international law, national sovereignty and human rights. Vietnam significantly contributed to the resolution drafting process at the previous session. International law must be strictly observed in international relations while international law must have correlation and compatibility in national sovereignty.

National sovereignty and human rights must be respected and international law aims to protect human rights. Therefore, Vietnam welcomes the IPU for adopting the important resolution. It is hoped that after being approved, all countries will pay heed to national sovereignty and human rights in a consistent manner./.