Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng. Tính luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 2 ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% tháng trước. Luỹ kế từ đầu năm, thu nội địa đạt 139,98 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá dầu thô tiếp tục ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách. Trong tháng 2, thu từ dầu thô ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 2 tháng ước đạt 5,77 nghìn tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán và bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 62,5% tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2015, chỉ đạt 31,2 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách 2 tháng đầu năm từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt chỉ còn 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán và 75,6% so cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi trong tháng 2 ước đạt 81,73 nghìn tỷ đồng; luỹ kế từ đầu năm ước đạt 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán, tăng 5,8%; Chi trả nợ và viện trợ đạt 28,85 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 4,7%; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, bội chi ngân sách tính đến hết tháng 2 hiện ở 25,47 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 29/2/2016, lũy kế huy động vốn trái phiếu chính phủ cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển đạt gần 39,07 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% kế hoạch Bộ giao. Số huy động này đã bảo đảm nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển theo dự toán 2016.

Trong những tháng tiếp theo, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tập trung tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh. Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước. Phát hành trái phiếu chính phủ theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kho bạc nhà nước địa phương thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách./.